OMNIA csm husi tenis

Anunt final privind rezultatul selectiei partenerilor în vederea realizării și depunerii cererii de finanţare aferente Programului Operational Regional 2014-2020

ianuarie 13th, 2020 | de Husi Pe Surse
Anunt  final privind rezultatul selectiei partenerilor în vederea realizării și depunerii cererii de finanţare aferente Programului Operational Regional 2014-2020
Local

ANUNȚ FINAL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI PARTENERILOR 

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

în vederea realizării și depunerii cererii de finanţare aferente Programului Operational Regional 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUŞI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 „Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 – dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC). 

Ca urmare a anunţului de selectie parteneri publicat pe pagina de web a Primăriei Municipiului Huşi (www.primariahusi.ro/), privind demararea procedurii de selecție în vederea realizării și depunerii cererii de finanțare pentru proiectul Constructia unui centru multi-functional în în ZUM 3-Dric (ce va găzdui următoarele activităti: 1.Servicii pentru reducerea părăsirii timpurii a scolii; 2.Servicii integrate pentru copii, tineri, adulti/părinti)”, ce urmează a fi finanțat prin POR/GAL HUŞI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 „Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiţii 9.1 – dezvoltare locală sub responsabilitatea comunităţii (DLRC), la sediul primăriei au fost depuse două candidaturi în termen. 

Candidaturile înregistrate au fost întocmite în acord cu cerinţele liderului de parteneriat, fiind respectate următoarele criterii menţionate în anunțul de selecție întocmit pentru prezenta procedură: 

entitățile de drept privat eligibile în cadrul POR 2014 2020, POR/GAL HUŞI CI/2019/9/9.1/OS9.1 „Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 – dezvoltare locală sub responsabilitatea comunităţii (DLRC), trebuie să aibă personalitate juridică şi pot avea următoarea formă juridică: asociaţii şi fundații constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale şi sucursale ale asociaţiilor şi fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare în România 

unități de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România conform anexei la Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 (**republicată**) privind libertat religioasă şi regimul general al cultelor*), și constituite conform statutului de organizare şi funcționare al cultului respectiv. Statutele de organizare și funcționare ale cultelor recunoscute în România se pot accesa pornind de la următoarea adresă: http://www.culte.gov.ro/biserici culte, pentru fiecare cult în parte, la secțiunea documente ataşate. 

Partenerul/Partenerii trebuie să fie acreditat/ți ca furnizor/i de servicii sociale, în conformitate cu prevederile Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale şi ale HG nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Lg 197/2012; Partenerul/Partenerii nu trebuie să se afle în următoarele situaţii, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare: 

– să se afle în stare de faliment/ insolvență sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de  rare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații 

să fi fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru comiterea unei 

fraude/infracțiuni din fonduri externe și/sau fonduri naționale cu excepțiile prevăzute de Codul Penal, (la art. 135, respectiv fiind vorba de persoana juridică, cu excepţia statului şi a autorităților publice, care răspunde penal pentru infracțiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, care nu exclude 

răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârşirea aceleiaşi fapte). Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada de selecție, evaluare și contractare trebuie să nu se afle într-una din situaţiile de mai jos: 

Să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile 

naţionale comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare şi implementare a proiectului. Să se afle în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR Să se afle în situația de a încerca de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influenţeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare a prezentului 

apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR A suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea și utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. Partenerii trebuie să participe în mod direct la prestarea serviciilor sociale necesare asigurării 

funcționalității centrului multi-funcțional înființat prin proiect; Partenerii nu sunt obligați să contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea unei părţi din cota de cofinanțare a proiectului, conform prevederilor Cererii de finanțare și 

Acordului de parteneriat. Astfel, în urma evaluării candidaturilor au fost selectați partenerii Centrul Diecezan Caritas Iași și Asociația Filantropia Ortodoxă Husi, în baza documentelor înaintate aceştia, îndeplinind condițiile de punctaj stipulate la „Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte)” la anuntul nr.34271/18.12.2019. 

Faptul că o entitate a fost selectată ca potential partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligaţie pentru UAT municipiul Huşi, în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activitățile desfăşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părți. 

 

Comments

comments