OMNIA csm husi tenis

CL Husi a aprobat documentatia tehnico-economica pentru obiectivul „Reamenajare trotuar strada Corni din municipiul Husi,judetul Vaslui”

noiembrie 25th, 2020 | de Husi Pe Surse
CL Husi a aprobat  documentatia tehnico-economica pentru obiectivul „Reamenajare trotuar strada Corni din municipiul Husi,judetul Vaslui”
Local

Consiliul Local al municipiului Hu§i, judetul Vaslui; Avand in vedere :
• Referatul Biroului Tehnic Compartiment investitii nr. 23683 din 13.11.2020 ;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Hui nr. 23684 din 13.11.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Reamenajare trotuar strada Corni din municipiul Hu§i,judetul Vaslui” ;
• Raportul Biroului Tehnic nr. 23685 din 13.11.2020 ;
• Avizul Comisiei juridice §i de discipline, pentru administratie publics locale, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor §i liberatilor cetatene§ti ;
• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului §i urbanism, administrarea domeniului public §i privat al municipiului, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice §i de arhitectura ;
• Avizul Comisiei de studii, prognoze §i programe economico-sociale,
buget, finante, privatizare, servicii publice §i comert ;
In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare, HG 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul – cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice §i prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art.139 alin.(3) §i art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1(1) Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul „Reamenajare trotuar strada Corni din municipiul Husi,judetul Vaslui”,
(2) Valoarea totals a investitiei este evaluate la suma de 476.777,94 lei cu TVA,conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Sursa de finantare a acestui obiectiv o va constitui veniturile proprii ale bugetului local. Art.3. Cu ducere la Trideplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Hu§i

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Comments

comments