OMNIA csm husi tenis

Concurs pentru postul de director al Casei de Cultură „Alexandru Giugaru” din Huși

februarie 18th, 2016 | de Husi pe surse
Concurs pentru postul de director al Casei de Cultură „Alexandru Giugaru” din Huși
Cultural

Primaria Municipiului Husi organizeaza la sediul sau din strada 1 Decembrie nr.9, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.189/2008 privind managementului institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr.1301/2009 pentru Aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, modelului – cadru al caietului de obiective, modelului – cadru al raportului de raportului de activitate, precum si modelului – cadru recomandat pentru contractele de management, pentru institutiile publice de cultura, concursul de proiecte de management pentru Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Conditii de participare :

a) are cetatenia romana sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene si domiciliul in Romania;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) are studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta intr-unul din domeniile : stiinte socio-umane sau arte;
d) are experienta in management ( min. 3 luni), sau pregatire in management;
e) are vechime in specialitatea studiilor, mentionate la lit.c). de minim 3 ani.
f) nu i-a incetat contractul individual de munca, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile in ultimii 4 ani;
g) nu a suferit condamnari penale sau civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza.

Concursul de proiecte de management pentru Casa de Cultura ” Alexandru Giugaru ” Husi, se desfasoara cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, organizat pentru Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi, aprobat prin Hotararea Consiliul Local Husi nr.163 din 27.08.2015, elaborat in temeiul OUG nr.189/2008, dupa urmatorul calendar:

A) 18.02.2016 : Aducerea la cunoștința publică a condițiilor de participare la concurs și a bibliografiei, a Caietului de obiective, a regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, precum și a datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management și desfășurarea etapelor concursului;
B) 14.03.2016: data limită pentru depunerea proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați;
C) 15.03.2016: selecția dosarelor;
D) 15.03.2016: anunțarea rezultatelor selecției dosarelor;
E) 16.03.2016-04.04.2016: analiza proiectelor de management – prima etapă;
F) În termen de 24 de ore de la încheierea primei etape – aducerea la cunoștința candidaților a notei obținute la prima etapă și afișarea acesteia;
G) 05.04.2016-14.04.2016: susținerea proiectelor de management în cadrul interviului-a doua etapă;
H) În termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua-aducerea la cunoștință a candidaților și la cunoștința publică a rezultatului concursului și afișarea acesteia.
I) Depunerea contestațiilor în termen de 1 zi lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului concursului ssolutionarea acestuia în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor conform prevederilor cap. IV din Regulament;
J) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică, prin grija secretariatului Comisiei.

Dosarele de concurs și proiectele de management se depun la sediul Primăriei municipiului Huși, până în data de 14.03.2016, oră 16.00. Astfel; proiectele de management se depun la registratura Primăriei municipiului Huși (parter) și dosarele de concurs se depun la Compartimentului Gestionarea Resurselor Umane și a Funcțiilor Publice, Informatizare-(camera nr.26)

Dosarul de concurs trebuie să conțină:

1. Cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum și copia altor acte de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie, livret militar, livret de familie)
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice.
4.Copia carnetului de muncă, conform cu originaul și, după caz,o adeverință care să ateste vechimea în muncă, vechimea în specialitatea studiilor; ( ulterior datei de 01.02.2011, vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator);
5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecția
dosarelor, care a depus la înscriere pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
6. Declarația pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani.
7. Adeverință medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al canditatului sau de către unitățile sanitare abilitate; Adeverință care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătății;
8. Curriculum vitae ( cf. H.G. nr. 1021/2004 );
9. Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;
10. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul Comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
11. Dosar cu șină sau de încopciat.

Proiectul de management, trebuie întocmit și structurat conform cerințelor din Caietul de obiective și a prevederilor legislației indicate în bibliografie, în format scris și în format electronic ( CD sau DVD)-cu respectarea prevederilor art. 13 din O.U.G. nr. 189/2008-fără a fi personalizat, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului.

Regulamentul concursului și Caietul de obiective se obține de la sediul Primăriei Munipiului Huși-camera 29, sau se poate descărca de pe pagina oficială de internet a Primăriei Municipiului Huși ( www.primariahusi.ro ).

Relații suplimentare se pot obține de la:

Compartimentul de Audit intern : telefon 0235/480204; 0235/480205; 0235/480206 int.135;
Direcția Economică : telefon 0235/480204; 0235/480205; 0235/480206 int. 113.
Direcția Administrație Publică Locală : telefon 0235/480204; 0235/480205; 0235/480206, int. 107;
( luni-joi între orele 7.30-16.00, vineri între orele 7.30-13.30) .

Comments

comments