OMNIA csm husi tenis

Consiliul local a aprobat alocarea sumei de 88.000 lei fără TVA, necesară întocmirii Registrului spațiilor verzi din intravilanul municipiului Huși

septembrie 1st, 2020 | de Husi Pe Surse
Consiliul local a aprobat alocarea sumei de 88.000 lei fără TVA, necesară întocmirii Registrului spațiilor verzi din intravilanul municipiului Huși
Local

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării sumei de 88.000 lei fără TVA necesară întocmirii Registrului spaţiilor verzi din intravilanul municipiului Huşi, judeţul Vaslui
Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;
Având in vedere :
Referatul Direcţiei Urbanism, Administrare şi Dezvoltare Locală nr. 16876 din 19.08.2020 ;
Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.16877 din 19.08.2020
privind aprobarea alocării sumei de 88.000 lei fără TVA necesară intocmirii Registrului spaţiilor verzi din intravilanul municipiului Huşi, judeţul Vaslui;
Raportul Direcţiei Urbanism, Administrare şi Dezvoltare Locală nr. 16878 din 19.08.2020 şi raportul Compartimentului juridic nr.16879 din 19.08.2020;
Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură. ;
in conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.46 alin.(1) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu rnodificările şi completările ulterioare, art.17 alin.(1) din Ordinul nr.1466/2020 pentru modificarea Ordinului nr.1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi, art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,prevederile art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu art. 129 alin.(6) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Se aproba alocarea sumei de 88.000 lei fără TVA, necesară întocmirii Registrului spațiilor verzi din intravilanul municipiului Huși, județul Vaslui

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Comments

comments