OMNIA csm husi tenis

Consiliul Local a aprobat documentația tehnico-economica pentru ” Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în municipiul Huşi”

octombrie 14th, 2019 | de Husi Pe Surse
Consiliul Local  a aprobat documentația tehnico-economica pentru  ” Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în municipiul Huşi”
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;
Având în vedere :
• Referatul Biroului Tehnic – Compartiment investiţii nr.26073 din
03.10.2019 ;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de
investiţie ” Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în
municipiul Huşi ,judeţul Vaslui „;
• Raportul Biroului Tehnic nr.26074 din 03.10.2019 ;
• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie
publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti ;
• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea
lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură ;
• Avizul Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale,
buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, HG
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

fonduri publice şi prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4)
lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
În temeiul art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economice pentru obiectivul de
investiţie ” Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în municipiul Huşi
,judeţul Vaslui „, cu o valoarea totală a investiţiei de 11.854.523,00 lei cu TVA,
conform Anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Sursa de finanţare a acestui obiectiv de investiţie o constituie
veniturile bugetului de stat .
Art.3.Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului
Huși nr. 218 din 19.07.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
pentru obiectivul de investiţie ” Modernizarea sistemului de iluminat public stradal
în municipiul Huşi ,judeţul Vaslui „.
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Huşi.

Comments

comments