OMNIA csm husi tenis

Consiliul Local al municipiului Huşi a aprobat alocarea sumei de 50.000 de lei Parohia Sf.Apostol Toma!

august 28th, 2020 | de Husi Pe Surse
Consiliul Local al municipiului Huşi a aprobat alocarea sumei de 50.000 de lei Parohia Sf.Apostol Toma!
Local

PROIECT DE HOTÂRÂRE privind alocarea sumel de 50.000 lei către Parohia Sf.Apostol Toma pentru continuarea lucrărilor la investiţia Construire biserica „Sf.Apostol Andrei” în municipiul Huşi
Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;
Având in vedere : • Referatul Biroului Tehnic nr. 16820 din 18.08.2020 ;

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

■ Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi 16819 din 18.08.2020 privind alocarea sumei de 50.000 lei către Parohia Sf.Apostol Toma pentru continuarea lucrărilor la investiţia Construire biserica „Sf.Apostol Andrei” în municipiul Huşi;

■ Raportul Biroului Tehnic nr.16821 din 18.08.2020;

• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;

• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;

• Avizul Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; in conformitate cu prevederile art.3 alin.(3) din OG nr.82 /2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002, ale art.4 alin.(2) şi art. 5 alin.(1) din HG nr. 1470/2002 privind Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit.d) şi art.129 alin.(8) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările şi completările ulterioare

Se aproba alocarea sumei de 50.000 de lei catre Parohia  Sf. Apostol Toma pentru continuarea lucrarilor de  la investitia Construire biserica „Sf Apostol Andrei” din municipiul Husi

Comments

comments