OMNIA csm husi tenis

Consiliul Local al municipiului Huşi a aprobat depunerea Proiectului “Modernizare prin asfaltare străzi în Municipiul Huşi, judeţul Vaslui”!

octombrie 11th, 2019 | de Husi Pe Surse
Consiliul Local al municipiului Huşi a aprobat depunerea Proiectului “Modernizare prin asfaltare străzi în Municipiul Huşi, judeţul Vaslui”!
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;
Având în vedere :
• Referatul Biroului Tehnic nr. 26316 din 04.10.2019 ;
• Referatul Directiei Economice nr. 26317 din 04.10.2019;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind aprobarea
depunerii Proiectului “Modernizare prin asfaltare străzi în Municipiul
Huşi , județul Vaslui ” spre finanțare prin Fondul de Dezvoltare și
Investiții (FDI) și a contribuției proprii a Municipiului Huși la FDI ;
• Raportul Biroului Tehnic nr. 26318 din 04.10.2019;
• Raportul Direcției Economice nr. 26319 din 04.10.2019;
• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică locală,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;
• Avizul Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale,buget,
finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ;
În conformitate cu prevederile OUG nr.114 din 28.12.2018 privind institutiea unor
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare , modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termen, cu modificările şi
completările ulterioare, prevederilor Ordinului comun MFP – CNSP nr.2677/238/2019
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare ale art.1-10 din
OUG nr.114/2018 aprobate prin Ordinului MFP – CNSP nr.2023/172/2019, Legea nr.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi compeltarile ulterioare, Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi
prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu art.129 alin.(4) lit.b) şi d) din Ordonanţa de
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă depunerea Proiectului “Modernizare prin asfaltare străzi în
Municipiul Huşi, judeţul Vaslui”, spre finanţare în prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii
(FDI) , gestionat de Comisia Națională de Strategie si Prognoză ( CNSP).
(2) Valoarea totală a proiectului/investiţiei este de 10.870.575 lei inclusiv TVA,
cu eşalonare pe ani :
a) ANUL I 5.435.287,5 lei
b) ANUL II 5.435.287,5 lei
Se aprobă contribuţia proprie la Fondul de Dezvoltare şi Investiţii al
Municipiului Huşi, judeţul Vaslui, în perioada 2019-2039, conform Anexei la prezenta
Se numeşte ca reprezentant legal al proiectului ing.Ioan Ciupilan –
primarul municipiului Huşi .
Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Huşi.

Comments

comments