OMNIA csm husi tenis

Construire bază sportivă tip 1, strada Ciprian Porumbescu nr.44, municipiul Huşi,judeţul Vaslui

august 29th, 2020 | de Husi Pe Surse
Construire bază sportivă tip 1, strada Ciprian Porumbescu nr.44, municipiul Huşi,judeţul Vaslui
Local

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 20.000,00 lei necesară întocmirii studiului topografic, studiului geologic şi obţinerii avizelor şi acordurilor pentru obiectivul de investiţii Construire bază sportivă tip 1, strada Ciprian Porumbescu nr.44, municipiul Huşi,judeţul Vaslui
Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;
Având în vedere :
• Referatul Biroului tehnic nr. 16888 din 19.08.2020;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 16889 din 19.08.2020 privind alocarea sumei de 20.000,00 lei necesară întocmirii studiului topografic, studiului geologic şi obţinerii avizelor şi acordurilor pentru obiectivul de investiţii Construire bază sportivă tip 1, strada Ciprian Porumbescu nr.44, municipiul Huşi,judeţul Vaslui ;
• Raportul Biroului Tehnic nr. 16890 din 19.08.2020 si raportul Compartimentului juridic nr. 16891 din 19.08.2020 ;
• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;
• Avizul Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; in conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare, art.87 alin.(5), ale art.129 alin.(1) şi alin.(2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările şi completările ulterioare;
Se aproba alocarea sumei de 20.000 de lei necesara intocmirii studiului topografic, studiului geologic si obtinerii avizelor si acordurilor pentru oborctivul de investitii Construire baza sportiva tip 1, strada Ciprian Porumbescu, nr. 44 municipiul Husi, judetul Vaslui

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Comments

comments