OMNIA csm husi tenis

Fonduri in valoare de 99.300 lei de lei pentru Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian”

noiembrie 17th, 2020 | de Husi Pe Surse
Fonduri in valoare de 99.300 lei   de lei  pentru Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian”
Local

Fonduri in valoare de 99.300 lei de lei pentru Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian”
Proiect de hotarare privind aprobarea alocării sumei de 99.300 lei reprezentând contribuția Consiliului local al municipiului Huși în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiții propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Huși din bugetul Ministerului Sănătătii
Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui; Având în vedere :
•Referatul Direcției Economie nr. 23581 din 12.11 .2020 ;
•Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr. 23582 din 12.11.2020 privind aprobarea alocării sumei de 99.300 lei reprezentând contribuția Consiliului local al municipiului Huși în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiții propuse dc Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huși din bugetul Ministerului Sănătății;
•Raportul Direcției Economice nr. 23583 din 12.11.2020;
•Avizul Comisiei juridice și de disciplină, pentru administrație publică locală, apărarea ordinii pu blice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești ;
•Avizul Comisiei de studii, prognoze și programe economico-sociale, buget, finanțe, privatizare, servicii publice și comerț ;
•Avizul Comisiei pentru învățământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecție socială, protecția copilului, familie;

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

HOTĂRĂSTE:

Art.1 . Se aprobă alocarea sumei de 99.300 lei reprezentând contribuția Consiliului local a1 municipiului Huși în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiții propuse de Spitalul Municipal “Diinitrie Castroian” Huși din bugetul Ministerului Sănătății.
Art.2. Sursa de finanțare pentru alocarea sumei menționata la art.1 o constituie veniturile bugetului local.
Art.3. Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 44 din 30.01.2020 privind emiterea unui aviz de principiu în vederea alocării sumei de
402.500 lei reprezentănd contribuția Consiliului local a1 municipiului Huși în cuantum de 10% din valoarea cheltuieli lor de investi)ii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huși din bugetul Ministerului Sănătății .
Artt.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului
Huși.

Comments

comments