OMNIA csm husi tenis

În atenția contribuabililor persoane fizice din municipiul Huși!

martie 19th, 2016 | de Husi pe surse
În atenția contribuabililor persoane fizice din municipiul Huși!
Local

Serviciul Impozite și Taxe Locale al Primăriei Municipiului Huși informează contribuabilii persoane fizice care au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă că au obligația să depună declarații până la data de 31 martie 2016 inclusiv.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

În categoria clădirilor rezidențiale sunt incluse clădirile folosite pentru locuit, alcătuite din una sau mai multe camere cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisfac cerințele de locuit ale unei persoane sau familii și care nu sunt folosite pentru desfășurarea unor activități economice.

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică , impozitul pe clădiri se stabilește că la clădirile rezidențiale.

Activitatea economică se referă la orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață și cuprinde activitățile de producție, comerț sau prestări de servicii, inclusiv activitățile extractive (extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale), agricole și activitățile profesiilor sau asimilate acestora.

Recalcularea impozitului, după caz, se va face numai dacă se va depune declarația fiscală.

Formularul de declaraatie se poate descarca de pe www.primariahusi.ro sectiunea Serviciul Impozite si Taxe Locale .

Contribuabili vor anexa la declarație următoarele justificative:

I. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/ taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale/ cu destinatie mita, aflate in proprietatea persoanelor fizice.

A. Acte necesare pentru clădiri nerezidențiale

 1. Planuri/schitele cadastrale – copie/original;
 2. Raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, realizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta (2012-2015), care refecta valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior, chiar și in cazul in care clădirea a fost finalizată sau dobândită in anul anterior anului de referință.
 3. Procesul verbal de receptie finală din care reiese valoarea clădirii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani;
 4. Actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra clădirii. În cazul in care valoarea clădirii nu se evidențiaza distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv.
 5. Orice document din care reiese destinația clădirii, precum: contracte de inchiriere, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfașurarea activitătii economice, contracte de comodat incheiat conform art.2.146-2.157 din Codul Civil, in care precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice;
 6. Cărțile de identitate/buletine ale proprietarilor – copie;
 7. Delegația/împuternicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz;
 8. Certificat constatator eliberat de ONGC din care sa rezulte locul in care se desfasoara activitatea cabinete/AF/PFA/S.C.-uri inregistrate la domiciliul cladirii nerezidentiale.

B. Acte necesare pentru cladiri mixte

 1. Contractul de inchiriere/comodat, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice;
 2. Autorizatia de construire si/sau desfasurare, dupa caz, privind schimbarea destinatiei cladirii;
 3. Raportul de evaluare, daca in acesta sunt evidentiate distinct suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential;
 4. Documentatie cadastrala;
 5. Orice documentatie doveditoare, altele decat cele prevazute pana acum;
 6. Cartile/buletinele de identitate ale proprietarior  – copie;
 7. Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatullui/imputernicit;
 8. Certificat constatator eliberat de ONGC din care sa rezulte locul in care se desfasoara activitatea cabinete /AF/PFA/S.C.-uri inregistrate la domiciliul cladirii mixte.
 9. Declaratia pe propria raspundere a proprietarului cladirii inregistrata la organul fiscal, in caz  in care nu eista alte documente doveditoare.

Comments

comments