OMNIA csm husi tenis

“Lărgire carosabil strada de legatură dintre strada A.I.Cuza și strada Sf.Gheorghe (fața LIDL)” – proiect in valoare de 33.000 de lei

decembrie 7th, 2018 | de Husi Pe Surse
“Lărgire carosabil strada de legatură dintre strada A.I.Cuza și strada Sf.Gheorghe (fața LIDL)” – proiect in valoare de 33.000 de lei
Local

Având în vedere:
expunerea de motive privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie “Lărgire carosabil strada de legatură dintre strada A.I.Cuza și strada Sf.Gheorghe (fața LIDL)”;
raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 36 alin. (2) litera b) coroborat cu art.36 alin.(4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţie “Lărgire carosabil strada de legatură dintre strada A.I.Cuza și strada Sf.Gheorghe (fața LIDL)”, cu o valoare33.032,84 lei cu TVA inclus, conform Devizului general prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Sursa de finanţare a acestui obiectiv o constituie veniturile proprii ale bugetului local

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Comments

comments