OMNIA csm husi tenis

Lucrari de extindere retele de alimentare cu ape potabila si canalizare menajera din municipiul Husi

ianuarie 29th, 2021 | de Husi Pe Surse
Lucrari de extindere retele de alimentare cu ape potabila si canalizare menajera din municipiul Husi
Local

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Lucrari de extindere retele de alimentare cu ape potabila si canalizare menajera din municipiul Husi, judetul Vaslui ”
Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; Avand in vedere :
• Referatul Biroului Tehnic – Compartiment investitii nr. 2072 din 27.01.2021 ;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Husi nr. 2073 din 27.01.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Lucfari de extindere retele de alimentare cu apd potabila §i canalizare menajerA din municipiul Husi, judetul Vaslui;
• Raportul Biroului Tehnic nr. 2074 din 27.01.2021 ;
• Avizul Comisiei juridice si de disciplind, pentru administratie publicd locals, apArarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetAtenesti ;
• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului §i urbanism, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitecturA ;
• Avizul Comisiei de studii, prognoze si programe economico-sociale,buget, finante, privatizare, servicii publice si comert ;
In conformitate cu prevederile art. 44 alM. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificArile si completarile ulterioare, HG 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul – cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice §i prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019yrivind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art.139 alin.(3) §i art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1(1) Se aproba documentatia tehnico-economicA pentru obieetivul”Luerari de extindere retele de alimentare cu apa potabila si canalizare menajeth din municipiul Husi, judetul Vaslui „.
(2) Valoarea totals a investitiei este de 238.560,89 lei cu TVA,conform Devizului general prezentat in Anexa care face parte integrantd din prezenta hotarare.
Art.2. Sursa de finantare a acestui obiectiv o va constitui veniturile proprii ale bugetului local. Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hot-dead se InsArcineaza primarul municipiului Husi.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Comments

comments