OMNIA csm husi tenis

Program de reparaţii străzi in Municipiul Husi – proiect in valoare de 4.525.956,40 lei cu TVA

iulie 27th, 2020 | de Husi Pe Surse
Program de reparaţii străzi in Municipiul Husi – proiect in valoare de 4.525.956,40 lei cu TVA
Local

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Programului de reparaţii străzi in Municipiul Husi , judeţul Vaslui pentru anul 2020
Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;
Având în vedere :
Referatul Biroului Tehnic – Compartiment investiţii nr.14120 din 13.07.2020 ;
Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.14121 din 13.07.2020 privind actualizarea Programului de reparaţii străzi in Municipiul Huşi , judeţul Vaslui pentru anul 2020
Raportul Biroului Tehnic nr. 14122 din 13.07.2020 ;
Raportul Compartimentului Juridic nr. 14177 din 13.07.2020;
Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;
Avizul Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-
sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ;
in conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare , prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
in temeiul art.139 alin.(3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Comments

comments