OMNIA

Proiect de peste 222.500 de lei incheiat cu succes

noiembrie 17th, 2017 | de Husi Pe Surse
Proiect de peste 222.500 de lei incheiat cu succes
Local
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Huși Lider parteneriat — Partenerl anunța închiderea proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Huși, județul Vaslui” POCI]/ 137/5/1/114052. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 20142020, se derulează în perioada septembrie2017-decembrie2017 și are o valoare totală de 222.500,95 lei.
Obiectivul Dezvoltarea locală a municipiului Huși din județul Vaslui, plasată sub responsabilitatea comunității, în vederea combaterii sărăciei și excluziunii sociale. Prin stimularea implicării comunităților marginalizate din municipiul Huși în dezvoltarea locală, formarea unui parteneriat public-privat local incluziv, elaborarea și implementarea unei Strategii de Dezvoltare Locală integrată și multisectoriala în municipiul Huși din județul Vaslui, se urmărește eliminarea prin instrumentul DLRC(Dezvoltare Locală plasată sub Răspunderea Comunității) a principalelor probleme ale comunităților marginalizate. Se dorește eliminarea barierelor dintre instituții, sectcxul privat și societatea civilă, precum și dezvoltarea parteneriatelor care să permită combinarea eficientă a resurselor existente la nivel local. Lipsa fondurilor, nivelul de trăi scăzut al populației din această zonă și lipsa de instruire, au condus către o intervenție individuală a aăvităților atât în plan economic cât și instituțional, astfel încât la această dată nu exista o conexiune reală între sectoare nici pe verticală nici pe orizontală, zonele defavorizate fiind aproape deconectate de zonele care oferă oportunități. În contextul problemelor specifice menționate, municipalitatea vede rezolvarea pe de o parte prin implicarea în constituirea și funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL), iar pe de altă parte, prin realizarea acelor investiții care să asigure complementaritatea și sinergia intervențiilor și care totodată să conducă la creșterea ocupării, educație, la servicii de bază și îmbunătățirii condițiilor de locuit și de trai ale populației marginalizate pe termen lung.
Rezultatele proiectului:
l. Constituirea unui parteneriat pubtic-privat sub formă de Grup de Actiune Locată;
2. 1 Studiu de referință întocmit la nivelul comunităților marginalizate ZUM(Zone Urbane Marginalizate); 1 Strategie de Dezvoltare Locală(SDL) Întocmita, însoțită de lista indicativa a intervențiilor propuse pentru afingerea obiectivelor stabilite. SDL-ul va conține prezentarea generală a municipiului Huși și a zonelor vizate. SDL va asigura reprezentarea echitabilă a diferitelor categorii de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în întreg procesul DLRC(Dezvoltare Locală sub Răspunderea Comunităților), realizarea unui plan de z:țiune coerent bazat pe rezultatele consultării comunității marginalizate și experților, care să asigure caracterul integrat la nivelul teritoriului. SDL va fi întocmită astfel încât să aducă soluții pentru rezolvarea problemelor identificate în teritoriu și totodată să fie aliniată la Strategia municipiului Huși și la documentele strategice relevante.

 

Comments

comments