OMNIA csm husi tenis

S-a aprobat documentaţia Plan Urbanistic Zonal – Construire Centru comercial, cu amenajare parcare, acces , totem , imprejmuire, soseaua Husi-Stanilesti

februarie 5th, 2019 | de Husi Pe Surse
S-a aprobat documentaţia Plan Urbanistic Zonal – Construire Centru comercial, cu amenajare parcare, acces , totem , imprejmuire, soseaua Husi-Stanilesti
Local

HOTĂRÂREA NR.18 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Centru comercial, cu amenajare parcare, acces , totem , imprejmuire, Soseaua Husi-Stanilesti nr.2.C, C.F. 75937 , municipiul Husi, judetul Vaslui, beneficiar SC Rental Business Solutions SRL Bucuresti.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ;
Având în vedere:
 expunerea de motive privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Centru comercial, cu amenajare parcare, acces , totem , imprejmuire, Soseaua Husi-Stanilesti nr.2.C, C.F. 75937 , municipiul Husi, judetul Vaslui, beneficiar SC Rental Business Solutions SRL Bucuresti ;
 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare , Ordinului nr.839/2009 al MDRL, Regulamentului Local de Urbanism şi Planului Urbanistic General, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Huşi nr.226/2011 , Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare , ale art.36 alin.2 litera c) coroborat cu alin.(5) lit.c) şi ale art.127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(2) lit.e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă documentaţia Plan Urbanistic Zonal – Construire Centru comercial, cu amenajare parcare,
acces , totem , imprejmuire, Soseaua Husi-Stanilesti nr.2.C, C.F. 75937 , municipiul Husi, judetul Vaslui, beneficiar
SC Rental Business Solutions SRL Bucuresti , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Comments

comments