OMNIA csm husi tenis

Se reamenajeaza locul de joaca de pe strada Calea Basarabiei

noiembrie 26th, 2020 | de Husi Pe Surse
Se reamenajeaza  locul de joaca de pe strada Calea Basarabiei
Local

Consiliul Local al municipiului Huși, judetul Vaslui; Avand in vedere :
• Referatul Biroului Tehnic Compartiment investitii nr. 23692 din 13.11.2020;
• Referatul de aprobare at Primarului municipiului Hui nr. 23693 din 13.11.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie ” Reamenajare loc de joac6 strada Calea Basarabiei ( langa Cimitirul Ortodox „Sf.Toma”) din municipiul Hu§i, judetul Vaslui „;
• Raportul Biroului Tehnic nr. 23694 din 13.11.2020 ;
• Avizul Comisiei juridice si de disciplink pentru administratie publics localk apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertAtilor cetatenesti ;
• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului §i urbanism, administrarea domeniului public §i privat al municipiului, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice §i de arhitectur6 ;
• Avizul Comisiei de studii, prognoze §i programe economico-sociale,
buget, finante, privatizare, servicii publice §i comert ;
In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare, HG 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul -cadru at documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art.139 alin.(3) i art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1(1) Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitie ” Reamenajare loc de joaca strada Calea Basarabiei ( langA Cimitirul Ortodox „Sf.Toma”) din municipiul Husi, judetul Vaslui”
(2) Valoarea totals a lucrarilor este de 75.309,75 lei cu TVA , conform Anexei care face parte
integranta din prezenta hothrare.
Art.2. Sursa de finantare o constituie veniturile proprii ale bugetului local.
Art.3. Cu ducere la Indeplinire a prezentei hotArari se insarcineala primarul municipiului Hu§i.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Comments

comments