OMNIA csm husi tenis

S-a aprobat “Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi”

octombrie 15th, 2019 | de Husi Pe Surse
S-a aprobat “Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi”
Local

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui ;
Avand in vedere:
• Referatul Biroului Managementul Proiectelor , Integrare Europeana si Relatii
Internationale nr. 26148 din 03.10.2019 ;
• Referatul de aprobare al primarului privind aprobarea proiectului “Modernizarea
si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi”
SMIS 126737 si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 –
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale; Prioritatea de investiții 8.1 –
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la
serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile
institutionale la serviciile prestate de comunităti, Obiectivul Specific 8.1 –
Cresterea accesiblitătii serviciilor de sănătate, comunitare si a celor de nivel

secundar, în special pentru zonele sărace si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii,
pentru Apelul de proiecte P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, pentru dotarea
Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului municipal “Dimitrie Castroian”
Husi;
• Raportul Biroului Managementul Proiectelor , Integrare Europeana si Relatii
Internationale nr. 26149 din 03.10.2019;
• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică locală,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
• Avizul Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale,buget,
finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ;
• Avizul Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă,
protecţie socială, protecţia copilului, familie;
• Avizul Comisiei de comunicare, integrare europeană, relaţii cu alte consilii locale
sau organisme similare , relaţii externe ;
• Prevederile Ghidului solicitantului POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale; Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional,
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,
culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la
serviciile prestate de comunităti, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea accesiblitătii
serviciilor de sănătate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru
zonele sărace si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii, pentru Apelul de proiecte
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, pentru dotarea Ambulatoriului de Specialitate
Integrat Spitalului municipal “Dimitrie Castroian” Husi.
In temeiul prevederilor art.139 alin. (3) si art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanta de
Urgenta nr.57/2019 privind Codul Adminitrativ;
HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă proiectul “Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului
Municipal Dimitrie Castroian din Husi” SMIS 126737, in vederea finantarii acestuia in
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 8; Prioritatea de
investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.1, Operatiunea A – Ambulatorii, pentru Apelul de
proiecte P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, pentru dotarea Ambulatoriului de
Specialitate Integrat Spitalului municipal “Dimitrie Castroian” Husi;

Comments

comments