OMNIA csm husi tenis

S-a început construcția locului de joaca pentru copii – zona ANL Dobrina

august 12th, 2020 | de Husi Pe Surse
S-a început construcția locului de joaca pentru copii – zona ANL Dobrina
Local

S-a început construcția locului de joaca pentru copii – zona ANL Dobrina

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Amintim: Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;
Avand in vedere :
– Referatul Biroului Tehnic – Compartiment investitii nr. 14244 din 14.07.2020;
– Referatul de aprobare al Primarului municipiului Husi nr. 14245 din 14.07.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie „Amenajare loc de joaca pentru copii, zona ANL de pe soseaua Husi-Iasi din municipiul Husi”;
– Raportul Biroului Tehnic nr. 14246 din 14.07.2020;
– Avizul comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti;
– Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea lucrarilor publice, conversarea monumentelor istorice si arhitectura;
– Avizul Comisiei de studii, prognoze si progrme economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert;

Hotareste:
ART.1 Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investie „Amenajare loc de joaca pentru copii, zona ANL de pe soseaua Husi-Iasi din municipiul Husi”, cu o valoare toatala a investitiei de 88.971,27 lei cu TVA.
ART.2 Sursa de finantare a acestui obiectiv de investitie o constituie veniturile proprii ale bugetului local.
ART.3 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Husi

Comments

comments