OMNIA

Se cautã director pentru Spitalul “Dimitrie Castroian” Husi

octombrie 3rd, 2017 | de Husi Pe Surse
Se cautã director pentru Spitalul “Dimitrie Castroian” Husi
Local

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal „D. Castroian” Husi organizează, în temeiul prevederilor art. 177 și art. 187 alin. 10 lit. b din Legea nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică, la Spitalul Municipal „D. Castroian” Husi.
Concursul se va desfășura in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfasurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii, la Spitalul Municipal „D. Castroian” Husi, aprobat prin Dispoziția Primarului nr. 855/29.08.2017.
CONCURSUL SE DESFASOARA IN DOUA ETAPE:
a) Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul concursului, care va avea loc pe data de 27.10.2017, ora 12.00, etapă eliminatorie ;
b) Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfasura la sediul Spitalului Municipal „D. Castroian”, pe baza temelor —cadru in data de 03.11.2017, ora 16.00.
CONDIȚII DE PARTICIPARE :
Poate participa la concursul pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) sa cunoasca limba română scris și vorbit;
b) sa fie absolvent al unei instituții de învățământ superior medical, economico – financiar sau juridic;
c) sa fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată potrivit legii, sau fac dovada că urmează cursurile Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, care atestă calitatea de cursant a candidatului;
d) sa aiba cel puțin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) sa nu fi fostt condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
f) sa fie apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
g) sa nu aiba vârsta de pensionare, conform legii.
Dosarul de inscriere se depune la sediul Spitalului Municipal „D. Castroian”, str. 1 Decembrie, nr.40, localitatea Husi, judetul Vaslui, Birou Resurse Umane pana la data de 26.10.2017, ora 10.00, prezentandu-se numarul de pagini din dosarul primit.
CONȚINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE LA CONCURS:
a) cererea de înscriere la concurs;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar;
h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Taxa de participare 700 lei.
TEMELE PROIECTULUI DE MANAGEMENT:
a) planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
b) siguranța și satisfacția pacientului;
c) managementul calității serviciilor medicale;
d) managementul resurselor umane;
e) performanța clinică și financiară a activităților spitalului.
Proiectul se realizează individual de către candidat, prin abordarea uneia dintre temele de mai sus și se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând.

Comments

comments