OMNIA csm husi tenis

Se va construi o Casa Mortuara in cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din municipiul Husi

martie 3rd, 2021 | de Husi Pe Surse
Se va construi o Casa Mortuara in cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din municipiul Husi
Local

Consiliul Local al municipiului Hu§i, judetul Vaslui;
Avand in vedere :
• Referatul Biroului Tehnic – Compartiment investitii nr. 3419 din 11.02.2021;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Hu§i nr.3420 din
11.02.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economics
pentru obiectivul <>;
• Raportul Biroului Tehnic nr. 3421 din 11.02.2021 ;
• Avizul Comisiei juridice §i de discipline, pentru administratie publics locals, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor §i libertatilor cetatene§ti ;
• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului §i urbanism, administrarea domeniului public §i privat al municipiului, realizarea luerarilor publice, conservarea monumentelor istorice i de arhitectufa ;
• Avizul Comisiei de studii, prognoze i programe economico-
sociale,buget, finante, privatizare, servicii publice §i comert ;
In conformitate cu prevederile art. 44 alias. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile completarile ulterioare, HG 907/2016
privind etapele de elaborare §i continutul -cadru al docurnentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice §i prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile §i completarile ulterioare;
In temeiul art.139 alin.(3) §i art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile Si complethile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.l. Se aproba documentatia tehnico-economics pentru obiectivul <>, cu o valoare totals a investitiei de 703.109,10 lei cu TVA, conform Devizului general prezentat in Anexa care face parte integranta din prezenta

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Comments

comments