OMNIA csm husi tenis

Sedinta extraordinara a Consiliului Local Huşi

martie 21st, 2019 | de Husi Pe Surse
Sedinta extraordinara a Consiliului Local Huşi
Local

Art.1.S-a convocat Consiliul Local al municipiului Huşi în şedinţa extraordinară din data de 21 martie 2019 , ora 8,30 , la camera nr.20 a Primăriei municipiului Huşi , cu următorul proiect al ordinei de zi:
1. Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru luna martie 2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic şi indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare Centru Comunitar Integrat Municipiul Huşi” realizat în cadrul proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva în Huşi”, depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020-Axa prioritara 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei; Operaţiunea 4.2- Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (non-roma) aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială prin implementarea de măsuri integrate – inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea prețurilor unitare ale lucrărilor de reparații din Acordul-cadru de lucrări de reparații curente străzi în municipiul Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reparaţii străzi în municipiul Huşi, județul Vaslui , pentru anul 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii contractului subsecvent de lucrari “ Reparatii strazi în municipiul Huşi ( Șoseaua Huși-Iași) ” – inițiatorprimarul municipiului Huși.
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentatiei tehnico-economice, a contributiei locale a Municipiului Husi si a valorii contractului de executie pentru proiectul „Modernizare strazi in municipiul Husi”- inițiator primarul
municipiului Huși.
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice si a valorii contractului de executie pentru proiectul “Lucrări de reabilitare strada Ion Cernatescu, în municipiul Huşi” – inițiator primarul municipiului Huși.
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice si a valorii contractului de executie pentru proiectul «Reparatii terenuri de sport din cadrul Liceului Agricol „Dimitrie Cantemir” si parcare din cadrul Liceului Tehnologic „Ioan Corivan” din municipiul Husi » – inițiator primarul municipiului Huși.
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii « Reabilitare, modernizare și dotare Cinematograf Dacia din municipiul Huși » – inițiator primarul municipiului Huși.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie “Lucrări de reabilitare reţele de canalizare și de apă potabilă în municipiul Huşi ” – inițiator primarul municipiului Huși.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie “Reparații curente Sala de Sport a Municipiului Huși” – inițiator primarul municipiului Huși.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie «Construire gard Seminarul Teologic Ortodox „Sf.Ioan Gură de Aur ” Huși» – inițiator primarul municipiului Huși.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie « Centrală termică și grupuri sanitare Școala Gimnazială ” Ion Creangă” Huși» – inițiator primarul municipiului Huși.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiția “Reparații acoperișuri locuințe ANL și locuințe din fondul locativ de stat din municipiul Huși ”- inițiator primarul municipiului Huși.
15.Proiect de hotărâre privind acordul de achiziţii de bunuri şi lucrări finanţate din Cota de dezvoltare aferenta anului 2018 al operatorului de apă şi canal SC “AQUAVAS” SA VASLUI – sucursala Huşi , inițiator primarul municipiului Huși.

16.Proiect de hotărâre privind însuşirea Notei Conceptuale şi a Temei de proiectare pentru investiţia ” Consolidare, restaurare şi punere în valoare a Muzeului Municipiului Huşi ” – inițiator primarul municipiului Huși.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar pe anul 2018 preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L.HUŞI în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de
salubrizare prin concesiune nr. 9598 din 01.04.2011- inițiator primarul municipiului Huși.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării mijloacelor fixe pe anul 2018 preluate de SC „PARCURI VERZI & URBAN TRANS” SRL HUŞI în baza contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor pentru amenajarea , întreţinerea şi înfrumuseţarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Huşi nr. 11527/02.05.2011 – inițiator primarul municipiului Huși.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar de la centralele termice în vederea dezafectării, casării şi a valorificării acestora – inițiator primarul municipiului Huși.
20.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 21 din 12.04.2001- inițiator primarul municipiului Huși.
21.Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 21 din 12.04.2001- inițiator primarul municipiului Huși.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 362 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi , situat in strada Stefan cel Mare nr.55.B ( Bazar) – inițiator primarul municipiului Huși.

Comments

comments