OMNIA

Sedinta ordinara a Consiliului Local Husi

octombrie 30th, 2017 | de Husi Pe Surse
Sedinta ordinara a Consiliului  Local Husi
Local

Se convoacă Consiliul Local al municipiului Huşi în şedinţa
ordinară pentru data de 31 octombrie 2017, ora 16,00, la camera nr.20 a
Primăriei municipiului Huşi, cu următorul proiect al ordinei de zi:
1. Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al
Municipiului Husi, domnului plutonier ROMILA Anton EDUARD-VLAD –
initiator primarul municipiului Husi.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării apartamentului situat în
municipiul Huşi, strada Piata Victoriei nr.9, bl.18, sc.D, et.4, ap.11, aflat în
proprietatea municipiului Huşi, către actualul chiriaş – initiator primarul
municipiului Husi.
3. Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu în vederea
vânzării apartamentului aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi,
situat în strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, et.1, ap.8, către actualul
chiriaş – initiator primarul municipiului Husi.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbării titularului contractului de
închiriere al apartamentului situat în municipiul Huşi, strada Aleea

Stadionului nr.11, bl.25, sc.C, et.4, ap.25 – initiator primarul municipiului
Husi.
5. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor mobile şi
imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Huşi – initiator primarul
municipiului Husi.
6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor
care apartin domeniului public al municipiului Husi insusit prin Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Husi nr.21 din 12.04.2001 – initiator
primarul municipiului Husi.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţa de 113 mp aparţinând domeniului privat al
municipiului Huşi, situat în municipiul Huşi, strada Ieremia Movilănr.49.A,
judeţul Vaslui – initiator primarul municipiului Husi.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea calculului chiriei aferente locuintelor
pentru tineri destinate inchirierii, situate in municipiul Husi, strada Husi –
Iasi nr.82.A, bl.ANL.1 si bl.ANL.2, construite prin intermediul Agentiei
Nationale pentru Locuinte si aprobarea contractului de inchiriere – initiator
primarul municipiului Husi.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire
centru comercial, gospodarie de apa si imprejmuire, amenajare parcare,
amenajare acces si amplasare mijloace publicitare, pentru terenul in suprafata
de 11053 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Calea
Basarabiei nr.103, numar cadastral 76125, judetul Vaslui, beneficiar SC Red
Project Five SRL Bucuresti – initiator primarul municipiului Husi.
10.Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării directe a terenului în
suprafaţa de 18 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi,
situat în strada Alexandru Giugaru nr.1.A- initiator primarul municipiului
Husi .
11.Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al personalului din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi – initiator
primarul municipiului Husi .
12.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de pregătire, deszăpezire şi
combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Huşi pentru
perioada 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018 şi a Programului cu principalele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale situaţiilor de

urgenţă specifice sezonului rece pentru perioada 15 noiembrie 2017 – 15
martie 2018 – initiator primarul municipiului Husi.
13.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare a Stadionului Municipal Husi – initiator primarul municipiului
Husi .
14.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana
Durabila al municipiului Husi – initiator primarul municipiului Husi .
15.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Huşi nr.229 din 28.09.2017 Privind aprobarea valorii
proiectului, a bugetului acestuia şi a contribuţiei proprii a Unităţii
Administrativ Teritoriale Municipiul Huşi la proiectul “Servicii Integrate
pentru o Comunitate Incluziva în Huşi“, depus în cadrul Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020 – Axa prioritară 4: Incluziunea socială
şi combaterea sărăciei; Operaţiunea 4.2: Reducerea numărului de comunităţi
marginalizate ( non – roma) aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială prin
implementarea de măsuri integrate, şi împuternicirea persoanei desemnate să
semneze contractul de finanţare/documentele contractului de finanţare –
initiator primarul municipiului Husi.
16.Proiect de hotarare privind acordarea unui aviz de principiu pentru aprobarea
realizarii de documentatii in vederea accesarii unei finantari in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 10
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1
Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea
gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot
parcursul vieţii, pentru reabilitarea /modernizarea si dotarea Colegiului
Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi – initiator primarul municipiului Husi .
17.Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al personalului din
cadrul Bibliotecii Municipale „Mihai Ralea” HUSI – initiator primarul
municipiului Husi.
18.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Huși
pentru semestrul I an şcolar 2017-2018 – initiator primarul municipiului
Husi.

19.Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-
2018 pentru obiectivul de investitii «Reabilitare Strada Ion Cernatescu in
Municipiul Husi» – initiator primarul municipiului Husi.
20.Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-
2018 pentru obiectivul de investitii «Modernizare străzi in Municipiul Husi»,
initiator primarul municipiului Husi.
21.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului
Local al municipiului Husi nr.83 din 29.03.2017 privind aprobarea creditelor
de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului
Husi, pentru perioada 2017 -2018 pentru obiectivul de investitii «Alimentare
cu apa potabila zona locuinte ANL de pe Soseaua Husi-Iasi nr.74 -76 din
Municipiul Husi», initiator primarul municipiului Husi.
22.Proiect de hotarare privind completarea Programului multianual de reparaţii
străzi în municipiul Huşi – initiator primarul municipiului Husi.
23.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a
Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investitie „Rezervor
apa si retele pentru instalatii de semnalizare a incendiilor pentru Hala
Agroalimentara noua din Municipiul Husi” – initiator primarul municipiului
Husi.
24.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si
subventii incheiata la data de 30.09.2017- initiator primarul municipiului
Husi.
25.Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de
intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale
restante datorate bugetului local de catre contribuabilii – persoane fizice din
Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice
(persoane fizice autorizate – asociatii familiale cabinete medicale, persoane
fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care
obtin venituri din activitati economice) – initiator primarul municipiului
Husi.

26.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local – etapa II octombrie
2017 – initiator primarul municipiului Husi.
27.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa II
octombrie 2017 – initiator primarul municipiului Husi.
28.Diverse.

Comments

comments