OMNIA csm husi tenis

Taxele si impozitele locale din Husi au fost stabilite! Vezi AICI detalii!

mai 4th, 2019 | de Husi Pe Surse
Taxele si impozitele locale din Husi au fost stabilite! Vezi AICI detalii!
Local

S-a stabilit cuantumul taxelor si impozitelor locale la Husi. Primarul Ioan Ciupilan sustine cã acestea au rãmas la fel ca anul trecut, doar cã s-au aplicat modificãrile fiscale “la zi”. Liberalii însã au vrut ca acel coefient aplicat sã fie mai mic, si au fãcut o propunere în acest sens. 

Sursa: vremeanoua

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

-art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2)
din Constituția României, republicată;
-articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată
prin Legea nr. 199/1997;
-art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare;
-art. 20 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
– art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
– art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b)
si art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
-art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele
judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala;
-Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordinul nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru
perioada 2015-2019;
-Planului urbanistic general aprobat prin Hotararea Consiliului Local
al Municipiului Husi nr. 226/27.11.2011 privind aprobarea Planului
Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului
Husi, judetul Vaslui;
-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.206/28.10.2015
privind aprobarea nomenclaturii stradale a Municipiului Husi;
– Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.207/28.10.2015
privind aprobarea incadrarii terenurilor din intravilanul municipiului Husi
in patru zone ;
Analizand prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a Rețeaua de
localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale
Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României,
cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților
administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul Municipiului
Husi este următoarea: – rangul II.
luând act de:
a) referatele de aprobare al primarului Municipiului Husi , în calitatea
sa de inițiator, înregistrat sub nr. 10122 din 16.04.2019 si nr. 10124 din
16.04.2019.
b) raportul de specialitate al Directiei Economice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Husi, înregistrat sub nr.
10123 din 16.04.2019.
c) raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism, Administrare si
Dezvoltare Locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Husi, înregistrat sub nr. 10125 din 16.04.2019.
d) raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru
administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
e) raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe
economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ;
având în vedere comunicatul Institutului Național de Statistică
publicat pe site-ul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administației Publice
privind nivelul ratei inflației pentru anul 2018 ,
luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale
care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe

fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților
stabilite în competența acestor autorități,
ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale
bugetului local pentru anul 2020 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor
publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe
de altă parte,
realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului
Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe
anul 2020, în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare,
și care a făcut obiectul:
a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.primariahusi.ro;
b)afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Municipiului Husi adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2020, dupa
cum urmeaza:
Impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, se stabilesc potrivit
prezentei hotărâri.
a) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și
taxelor locale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se
ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Husi, sunt
prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
b) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal(impozit pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile- anexă în cazul
persoanelor fizice), se stabileşte la 0,10 %;
c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor
fizice), se stabileşte la 1,3 %;
d) c cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice,
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %;
e) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii

nu poate fi fi calculată conform prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul
persoanelor fizice), se stabileşte la 2 %;
f) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor
juridice), se stabileşte la 0,2 %;
g) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor
juridice), se stabileşte la 1,3%;
În aceeaşi situaţie se regăsesc şi contribuabilii care au dobândit clădiri
şi construcţii după data de 01.01.2017.
Pentru a beneficia de cota prevăzută la lit.”g” , contribuabilii vor
depune la Serviciul Impozite si Taxe Locale al Primăriei Municipiului Husi o
cerere în acest sens, însoţită de documentele justificative ale reevaluării
efectuate, cu excepţia persoanelor juridice a caror clădiri şi construcţii
deţinute în proprietate sunt reevaluate sau dobândite după data de
01.01.2017.
Pentru a beneficia de cota prevăzută la lit. „g” , se consideră
reevaluate clădirile şi construcţiile speciale numai în situaţia în care s-a
efectuat reevaluarea tuturor activelor existente de natura clădirilor, cu
excepţia celor dobândite după data de 01.01.2017.
h) cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea
sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din
domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %;
i) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost
actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă în cazul
persoanelor juridice), se stabileşte la 5%;
j) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru
mijloacele de transport hibride), se stabileşte la 95 %;
k) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
prelungirea certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 %;
l) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială
sau o clădire – anexă), se stabileşte la 0,5 %;
m) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele
menţionate la lit.l), se stabileşte la 1 %;
n) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
prelungirea autorizaţiei de construire), se stabileşte la 30 %;

o) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei
construcţii), se stabileşte la 0,1 %;
p) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de
şantier în vederea realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă
autorizaţie de construire), se stabileşte la 3%;
q) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri), se stabileşte la 2 %;
r) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
serviciile de reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3%;
s) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015
(impozitul în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă,
concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,prezentarea unui film
la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă
internă sau internaţională), se stabileşte la 2 %;
t) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015
(impozitul în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele
enumerate la lit.t) ), se stabileşte la 5 %;
Art.2. Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2), din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10 % .
– Bonificaţia prevăzută la art.467 alin.(2), din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10 % .
– Bonificaţia prevăzută la art.472 alin.(2), din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10 %.
Art.3.Majorarea anuală prevăzută la art. 489 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal se stabileşte dupa cum urmeaza :
– în cazul impozitului pe teren persoane juridice, la -%;
-în cazul impozitului pe teren persoane fizice , la -%.
-în cazul impozitului auto persoane juridice, la – %;
-în cazul impozitului auto persoane fizice , la – % ;
-în cazul taxei firma , la – % ;
-în cazul impozitului pe spectacole , la – % ;
-impozitul pe teren pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani
consecutiv -%.
– impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren % pentru clădirile şi
terenurile neîngrijite, situate în intravilan- %

Art.4.Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe

locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Husi, prin care s-
au instituit/ stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori

anului fiscal curent, este prevăzută în Anexa nr.2, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.5.Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului
Local al Municipiului Husi, în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe
o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în Anexa
nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă
şi publicitate au obligaţia de a depune o declaraţie la Serviciul Impozite si
Taxe Locale, în cursul anului, ori de câte ori apar modificări în caracteristicile
(dimensiunile ş.a.) afişajului, în termen de 30 de zile de la data apariţiei
acestor modificări. Formatul declaraţiei este conform formularelor tipizate
pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi
taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale.
Art. 7. Pentru anul fiscal 2020 nu se acorda facilităţi fiscale categoriilor
de persoane fizice si juridice prevăzute la art. 456 , alin . (2), litera “b”, e-i”,
“l”,”o-r” si art. 464, alin. ( 2) litera “a-c”, “g “,“k-q” si “r” din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal .
Art.8. Se aprobă scutirea la plata impozitului pentru cladirea folosita ca
domiciliu si terenul aferent cladirii de domiciliu pentru anul fiscal 2020 in
cazul categoriilor de persoane fizice, potrivit art. 456, alin .(2), litera “ j” si
art. 464, alin. ( 2) litera “h “ , conform procedurii de acordare a facilităţilor
la plata – anexa nr. 4 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. Se aprobă scutirea la plata impozitului/taxei pentru clădirile si
terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale
pentru anul fiscal 2020, potrivit art. 456, alin .(2), litera “c” si art. 464, alin. (
2) litera “d” , conform procedurii de acordare a facilităţilor la plata – anexa
nr. 5 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10. Se aprobă scutirea la plata impozitului/taxei pentru clădirile si
terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru
activităţile fără scop lucrative pentru anul fiscal 2020, potrivit art. 456, alin
.(2), litera “ d” si art. 464, alin. ( 2) litera “e “ , conform procedurii de

acordare a facilităţilor la plata – anexa nr. 6 , care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.11. Se aprobă scutirea la plata impozitului/taxei pentru clădirile
folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care
asigură funcţionarea bazelor sportive pentru anul fiscal 2020, potrivit art.
456, alin .(2), litera “ s” , conform procedurii de acordare a facilităţilor la
plata – anexa nr. 7 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12. Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor la plata
impozitului pentru clădirile şi teren categoriilor de persoane fizice potrivit
art. 456, alin .(2), litera “ k” si art. 464, alin. ( 2) litera “j“ conform anexei nr.
8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Facilitatea consta in :
– reducere cu 50% de la plata impozitului pe clădiri şi / sau teren
datorat pentru anul 2020 de contribuabili persoane fizice cu venituri mai mici
decât salariul minim brut pe ţară garantat, pentru locuinţa de domiciliu;
– reducere cu 80% de la plata impozitului pe clădiri şi / sau teren
datorat pentru anul 2020 de contribuabili persoane fizice care nu au nici un
venit, sau veniturile acestora constau în exclusivitate din ajutor social, pentru
locuinţa de domiciliu;
Art.13. Se aprobă scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren
pentru anul fiscal 2019 in cazul categoriilor de persoane fizice potrivit art.
456, alin . (2), litera “ m” si “n” , conform procedurii de acordare a
facilităţilor la plata – anexa nr. 9 , care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.14. Se aprobă scutirea la plata impozitului pentru clădirile care
potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice şi terenurile aferente
acestora, pentru anul fiscal 2020 , potrivit art. 456, alin .(2), litera “ a” si art.
464, alin. ( 2) litera “i” , conform procedurii de acordare a facilităţilor la plata
– anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.15. Facilităţile fiscale prevazute la art. 8-14 din prezenta hotarare
se acordă persoanelor fizice/juridice solicitante, începând cu data de întâi a
lunii următoare aprobării cererii prin hotărâre a Consiliului Local, până la
sfârşitul anului fiscal (31.12.2020), cu condiţia achitării debitelor restante
datorate bugetului local al municipiului Husi pentru anii anteriori şi a
accesoriilor aferente (majorări de întârziere, dobânzi, penalităţi).

Art.16. Se acordă scutire la plata taxei pentru eliberarea certificatelor,
avizelor şi autorizaţiilor pentru:
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare,
restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite
în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care
realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului
construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001,
republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor
din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu
reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit
legii;
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.
20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor
existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Scutirea se acordă pe bază de cerere, depusă la compartimentele de
specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Husi o dată cu documentaţia
necesară eliberării certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru
realizarea lucrărilor prevăzute la alin.1.
Art.17. Conform Legii nr.227/2015, art.455, alin. (2) şi art. 463, alin. (2),
pentru clădirile şi terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a
unităţilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă,dupa caz se stabileşte taxa pe clădiri şi taxa pe
teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau de folosinţă după caz, în condiţiile similare
stabilirii impozitului pe clădiri şi teren.
Art.18. Potrivit prevederilor art.461, alin. 10-13 din Legea nr.227/2015,
pentru clădirile în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de
leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1
ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;
b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se
datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente
similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a
rezilierii contractului de leasing;

c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei
fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în
termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a
încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente
similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a
rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.
Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului
prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori
folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa
se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o
declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se
află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în
vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere,
administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.
Art.19. Potrivit prevederilor art.466, alin. (7-10) din Legea nr.227/2015,
în cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1
ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;
b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel
decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren se datorează de locator,
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost
predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în
posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei
fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află terenul, în
termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a
încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente
similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a
rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.
Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin
care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se
datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul
de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o
declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se
află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare
contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare
ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.
Art.20. Zonarea intravilanului Municipiului Husi avută în vedere la
determinarea obligaţiilor fiscale, este stabilită prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Husi nr. 207/28.10.2015 privind aprobarea incadrarii
terenurilor din intravilanul municipiului Husi in patru zone .
Art.21. Zonarea extravilanului Municipiului Husi avută în vedere la
determinarea obligaţiilor fiscale, este stabilită prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Husi nr.114/2006 privind aprobarea incadrarii
terenurilor din estravilanul municipiului Husi in patru zone
Art.22. Anexele nr. 1 -10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.23. (1) Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31
decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează, conform art. 266 alin. (5)
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
(2) Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate
de debitori.
Art.24. Neplata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta
hotarare atrage dupa sine calcularea de majorari de intarziere si sanctiuni in
cuantumurile prevazute in actele normative in vigoare.
Art.25. Prezenta hotarare intră în vigoare de la 1 ianuarie 2020 şi este
aplicabilă în anul fiscal 2020.
Art.26. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către
primarul Municipiului Husi, prin aparatul de specialitate al său.

Comments

comments