OMNIA csm husi tenis

VESTE BUNA – S-a aprobă lista de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat

iulie 24th, 2020 | de Husi Pe Surse
VESTE BUNA – S-a aprobă lista de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat
Local

VESTE BUNA – S-a aprobă lista de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia


Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui

Având in vedere :

  • Referatul Direcţiei Urbanism nr.12624 din 23.06.2020
  • Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 12625 din 06.2020 pentru aprobarea listei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat intocmită in baza listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor cetăţenilor ale căror dosare au fost admise in vederea obţinerii unei locuinţe din fondul locativ de stat , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr.193 din 15.04.2020;
  • Raportul Direcţiei Urbanism nr. 12626 din 23.06.2020 ;
  • Raportul Compartimentului Juridic nr. 12636 din 23.06.2020 ;
  • Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
  • Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea dorneniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;
  • Avizul Comisiei pentru invăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă lista de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat intocmită în baza listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor cetăţenilor ale căror dosare au fost admise in vederea obţinerii unei locuinţe din fondul locativ de stat , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr.193 din 15.04.2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează primarul municipiului Huşi.

Comments

comments