OMNIA csm husi tenis

Vezi aici care sunt cele 38 de proiecte discutate in sedinta ordinara a Consiliului Local Huşi

noiembrie 1st, 2019 | de Husi Pe Surse
Vezi aici care sunt cele 38 de proiecte discutate in sedinta ordinara a Consiliului Local Huşi
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi s-a convoacat în şedinţă ordinară
din ziua de 31 octombrie 2019, ora 15,00, la camera nr.20 din Primăria
municipiului Huşi, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.

PROIECT

al ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huşi

din data de 31 octombrie 2019

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Local al municipiului Huşi- inițiator primarul
municipiului Huși.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al
personalului din cadrul Poliției Locale a municipiului Huși – inițiator primarul
municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea
ocupării postului vacant de șef sectie la Sectia ATI din cadrul Spitalului Municipal
“Dimitrie Castroian” Huși- inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al
municipiuluiHusi nr. 290 din 10 octombrie 2018 privind emiterea unui aviz
favorabil privind constituirea Comisiilor de concurs si a Comisiilor de
solutionare a eventualelor contestatii la concursurile organizate pentru
ocuparea posturilor specific comitetului director de director medical si
director financiar contabil la Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi,
modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiuluiHusi nr. 234 din
25 iulie 2019- inițiator primarul municipiului Huși.
5. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil – teren în suprafaţa de 1020
mp , situat în municipiul Huşi , strada Calea Basarabiei nr.110.A, judeţul
Vaslui, din domeniul public al Municipiului Huşi în domeniul public al
statului , în vederea darii în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vaslui – inițiator primarul municipiului
Huși.
6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Directia de Asistenta
Sociala Husi si Politia Locala Husi a spatiilor din incinta imobilului “Centru
Consultativ pentru cetatenii municipiului Husi”, in care acestea isi desfasoara
activitatea, proprietatea U.A.T. Husi, situate in municipiulHusi, strada 1
Decembrie nr.17 – inițiator primarul municipiului Huși.

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către SC “PARCURI VERZI
& URBAN TRANS” SRL HUŞI a Parcului de Agrement Recea, proprietatea
U.A.T Huşi, situat în municipiul Huşi, strada Drum Recea nr.4- inițiator
primarul municipiului Huși.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire, deszăpezire
şi combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Huşi pentru
perioada 01 noiembrie 2019 – 31 martie 2020 şi a Programului cu
principalele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale
situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece pentru perioada 01 noiembrie
2019 – 31 martie 2020 , inițiator primarul municipiului Huși.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru
tineri, înregim de inchirere tip A.N.L , întocmită înbaza listei de prioritate
pentru acordarea locuinţelor A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local al MunicipiuluiHuşi nr. 151 din 23.04.2019 – inițiator primarul
municipiului Huși.
10.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării
locuinței apartinand aparținând domeniului privat al municipiului Huşi ,
situată în Șoseaua Huși- Stănilești nr.5, Cămin 1, sc.A,parter, apt.2 , către
actualul chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului
Local al municipiului Huși nr.290 din 26.09.2019 – inițiator primarul
municipiului Huși.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor depuse
conform Legii nr.15/2003, republicată , modificată şi completată, inițiator
primarul municipiului Huși.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor mobile şi
imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși – inițiator
primarul municipiului Huși.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de
teren de 305 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată
în municipiul Huşi, strada Costache Olareanu nr.12 ,către doamna
Mihălceanu Anastasia , aferentă imobilului cu destinaţia de locuinţă,
proprietate a acesteia – inițiator primarul municipiului Huși.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu
numărul cadastral 77369 în 3 loturi distincte situate în Cartier Dric.3-
inițiator primarul municipiului Huși.
16.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Huși nr. 95 din 21 martie 2019 privind aprobarea preluării de la
S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRLHUŞI a punctelor gospodăreşti
amplasate pe domeniul public din municipiul Huşi , autocompactoare ,
eurocontainere şi europubele, bunuri achiziţionate în cadrul Proiectului Phare
2004 – inițiator primarul municipiului Huși.
17.Proiect de hotărâre privind predarea unui tocător cãtre S.C.
ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI – inițiator primarul municipiului
Huși.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor
elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Husi care au
obtinut rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile scolare de la nivel
national si international in anul scolar 2018-2019 – inițiator primarul
municipiului Huși.
19.Proiect de hotărâre privind acordarea de premii elevilor din invatamantul
preuniversitar din municipiul Husi pentru rezultate deosebite la olimpiadele si
concursurile scolare, obtinute in anul scolar 2018-2019 – inițiator primarul
municipiului Huși.
20.Proiect de hotărîre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţie “Reparatii curente cabinet medical scolar în municipiul
Huși” – inițiator primarul municipiului Huși;
21.Proiect de hotărîre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţie “Amenajări exterioare Grădinița cu Program Prelungit
nr.1 Huși” – inițiator primarul municipiului Huși;
22.Proiect de hotărîre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţie “Realizare branșament canalizare menajeră Stadionul
Municipal Huși” – inițiator primarul municipiului Huși;
23.Proiect de hotărîre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţie “Înlocuire conductă apă potabilă pe strada Ana Ipătescu
din municipiul Huși , județul Vaslui ” – inițiator primarul municipiului Huși;

24.Proiect de hotărîre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţie “Realizare canalizare menajeră strada Dobrina din
municipiul Huși” – inițiator primarul municipiului Huși;
25.Proiect de hotărîre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţie “Reparații tencuieli balcon apartament proprietatea
municipiului Huși ” – inițiator primarul municipiului Huși;
26.Proiect de hotărîre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţie “Reparații clădire Cabinete Stomatologice , strada 1
Decembrie în municipiul Huși ” – inițiator primarul municipiului Huși;
27.Proiect de hotărîre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţie “Reamenajare loc de joacă strada 1 Decembrie în
municipiul Huși” – inițiator primarul municipiului Huși;
28.Proiect de hotărîre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţie “Reamenajare loc de joacă strada A.I.Cuza (lângă
magazinul Jysk) în municipiul Huși” – inițiator primarul municipiului Huși;
29.Proiect de hotărîre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţie “Reamenajare loc de joacă strada Al.Giugaru în
municipiul Huși” – inițiator primarul municipiului Huși;
30.Proiect de hotărîre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţie “Reamenajare loc de joacă strada A.I.Cuza – Parc
Cercetași – în municipiul Huși” – inițiator primarul municipiului Huși;
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local și bugetului
institutiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și
subvenții încheiată la data de 30.09.2019 – inițiator primarul municipiului
Huși.
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Huși
pentru semestrul I an şcolar 2019-2020 – inițiator primarul municipiului
Huși.
33.Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-
2020 pentru obiectivul de investitii Reabilitare instalatii de incalzire Casa de
Cultura ’’Alexandru Giugaru’’ Municipiul Husi » – inițiator primarul
municipiului Huși.

34.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local cu suma de 5799 mii
lei reprezentand venituri proprii buget local, sume alocate din fondul de
dezvoltare si investitii ( FDI) si venituri din donatii si sponsorizari – inițiator
primarul municipiului Huși.
35.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii – etapa
octombrie 2019- inițiator primarul municipiului Huși.
36.Proiect de hotărâre privind anularea majorărilor de întârziere pentru
obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate
bugetului local in conditiile OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități
fiscale – inițiator primarul municipiului Huși.
37.Adresa Camerei de Conturi Vaslui nr. 1273 din 14.08.2019 , Decizia nr.25
din 14.08.2019.
38.Diverse.

Comments

comments