OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte s-au discutat in şedinţa ordinară a Consiliului Local Husi din data de 29 august 2019!

august 31st, 2019 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte s-au discutat in şedinţa ordinară a Consiliului Local Husi din data de 29 august 2019!
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi s-a convoacat în şedinţa ordinară
din  ziua de 29 august 2019, ora 15,00, la camera nr.20 din Primăria
municipiului Huşi, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei se transmit
consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.
Art.3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele
prevăzute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al municipiului Huşi.
Art.4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege şi pot formula şi
depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în
condiţiile legii.

PROIECT al ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huşi din data de 29 august 2019

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului
Municipal “Dimitrie Castroian” Husi- inițiator primarul municipiului Huși.
2. Proiect de hotărâre privind desființarea Aparatului Permanent al Consiliului
Local al municipiului Huși- inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de
funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Huși- inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din
cadrul Directiei de Asistență Sociala Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din

cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Huși-
inițiator primarul municipiului Huși.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Huși nr. 34/2019 privind stabilirea situaţiile deosebite pentru
acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure, cuantumul
acestora precum şi metodologia de acordare a ajutoarelor, altele decât cele
prevăzute expres în Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi
revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 209/2019
privind acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure care
se află în situaţie de necesitate cauzate de calamităţi naturale pe raza
municipiului Husi- inițiator primarul municipiului Huși.
7. Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării
locuinței aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în Drum
Coțoi nr.2, către actualul chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor

mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși-
inițiator primarul municipiului Huși.

9. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Huși nr. 222 din 25.07.2019 privind aprobarea trecerii din
domeniul public al municipiului Huși în domeniul privat al municipiului Huși
a centralelor termice numerele 1,2,3,4,5,6,7,8,9 și 10 proprietatea U.A.T Huși
– inițiator primarul municipiului Huși.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţă totală de 10.000 mp, aparţinând domeniului privat al
municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huși, situat în strada
Dosoftei nr.3- inițiator primarul municipiului Huși.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţă totală de 10.000 mp, aparţinând domeniului privat al
municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huși, situat în strada
Ciprian Porumbescu nr.44 – inițiator primarul municipiului Huși.
12.Proiect de hotărâre privind înscrierea definitivă în domeniul privat al
Municipiului Huşi a imobilului reprezentând teren intravilan, situat în
municipiul Huşi, strada Alexandru Ghitescu nr.17, individualizat prin număr
cadastral 77647-CC- inițiator primarul municipiului Huși.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru
tineri, în regim de inchirere tip A.N.L, întocmită în baza listei de prioritate
pentru acordarea locuinţelor A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Huşi nr. 151 din 23.04.2019 – inițiator primarul
municipiului Huși.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de
concesiune nr.30896 din 20.12.2004, concesionar d-na dr.Nacu Mihaela,
pentru spaţiul cabinet stomatologic nr.3, situat în incinta imobilului
“Stomatologie”, în suprafaţa totală de 42,18 mp, aparţinând domeniului privat
al municipiului Huşi, strada 1 Decembrie nr.21 – inițiator primarul
municipiului Huși.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere
teren în intravilan, pentru construire locuinţa unifamilială , anexe gospodăreşti
şi împrejmuire teren, amplasament: extravilan municipiul Huşi T.44, P.3917,
3917/3/34, CF 76211, 70769, județul Vaslui, beneficiar Armanu Daniel –
inițiator primarul municipiului Huși.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu
numărul cadastral 77462 în 3 loturi distincte situate în Cartier Dric.2 – inițiator
primarul municipiului Huși.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu
numărul cadastral 77432 în 2 loturi distincte și cu numărul cadastral 77441 în
2 loturi distincte situate în Cartier Dric.3 – inițiator primarul municipiului
Huși.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de
închiriere nr.18297 din 15.11.2018, al apartamentului situat în municipiul

Huşi, Şoseaua Husi-Stanilesti nr.9.C,bl.ANL.4,sc.A, et.1, ap.8- inițiator
primarul municipiului Huși.
19.Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii contractului de lucrări “Lucrări
privind asigurarea securitatii la incendiu Centrul Comunitar Integrat in
municipiul Husi” – inițiator primarul municipiului Huși.
20.Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice
pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare Centrul Comunitar Integrat in
municipiul Husi” – inițiator primarul municipiului Huși.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicilor de producere pentru deşeuri
menajere, deşeuri stradale, deşeuri asimilabile celor menajere, deşeuri din
grădinărit de la populaţie,agenţi economici şi instituţii publice, a
coeficientului de variaţie zilnică a cantităţilor de deşeuri şi a greutăţii
specifice pentru deşeuri menajere şi deşeuri asimilabile celor menajere
generate de populaţie, agenţi economici şi instituţii – inițiator primarul
municipiului Huși.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închiriere utilaje şi
containere de 4 mc, pentru transportul diferitelor tipuri de deşeuri, utilizate de
S.C. „ECOSALUBRIZARE PREST” SRL HUŞI – inițiator primarul
municipiului Huși.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifelor utilizate de SC
„ECOSALUBRIZARE PREST” SRL HUŞI pentru prestarea serviciilor de
salubrizare pe raza municipiului Huşi începând cu data de 01.08.2019-
inițiator primarul municipiului Huși.
24.Adresa Camerei de Conturi Vaslui nr. 1124 din 15.07.2019, înregistrată la
Primăria municipiului Huși la nr.18479 din 17.07.2019 – Raportul privind
modul de ducere la îndeplinire a măsurilor transmise prin Scrisoarea nr.959
din 27.09.2018, întocmit la nivelul U.A.T. Municipiul Huși și înregistrat sub
nr. 1124/16713/28.06.2019,împreuna cu Decizia nr.959/1 din 15.07.2019
privind prelungirea termenului pentru realizarea recomandărilor transmise
prin Scrisoarea nr.959 din 27.09.2018.

Comments

comments