OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta in ședința extraordinara a Consiliului Local Huși

martie 23rd, 2020 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta in ședința extraordinara a Consiliului Local Huși
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi se convoacă în şedinţa extraordinară pentru ziua de 24 martie 2020 , ora 15,00 , la Sala Mare din Primăria municipiului Huşi , cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

PROIECT
al ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Huşi din data de 24 martie 2020
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru luna martie 2020 .
2. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi – inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind preluarea contracost , la valoarea de inventar rãmasã neamortizatã , a recipientelor de colectare deseuri de la S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI și darea în administrare a acestora către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vaslui (A.D.I.V ) în vederea utilizării acestora in « Sistemul integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui » Zona III Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind preluarea a două autogunoiere de la SC ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI – inițiator primarul municipiului Huși.
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi , judetul Vaslui , pentru anul 2020 – inițiator primarul municipiului Huși.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor serviciilor conexe serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare utilizate de AQUAVAS SA VASLUI – SUCURSALA HUSI – inițiator primarul municipiului Huși.
7. Proiect de hotărâre privind acordul pentru achiziția de bunuri și lucrări finanțate din Cota de dezvoltare aferentă anului 2019 al operatorului de apă și canal – SC AQUAVAS SA Vaslui, sucursala Huşi , inițiator primarul municipiului Huși.
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Huşi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea propunerilor de programe/proiecte sportive depuse în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al

municipiului Huşi pe anul 2020, în baza Legii nr. 69/2000 a Educaţiei fizice şi sportului- inițiator primarul municipiului Huși.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire service auto, locuință și împrejmuire teren, amplasament : Municipiul Huși , strada Calea Basarabiei nr.130, județul Vaslui, C.F. 76427, beneficiar Barbu Aurel-Ionel , inițiator primarul municipiului Huși.
10.Proiect de hotărâre privind atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi ,însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr.21 din 12.04.2001 – inițiator primarul municipiului Huși.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L , întocmită în baza listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 151 din 23.04.2019 – inițiator primarul municipiului Huși.
12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor depuse în vederea obținerii unei locuințe din fondul locativ de stat – inițiator primarul municipiului Huși.
13. Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea repartizarii unei locuinte din fondul locativ de stat către doamna Bosoi Gianina – inițiator primarul municipiului Huși.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren cu numărul cadastral 78933 , în suprafață de 1590 mp , situat in strada Toma Kisacov nr.1, proprietatea municipiului Huși, în 2 loturi distincte , inițiator primarul municipiului Huși.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren cu numărul cadastral 77763 în 2 loturi distincte , situate în Cartier Dric.2- inițiator primarul municipiului Huși.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu numărul cadastral 77439 în 2 loturi distincte și cu numărul cadastral 77820 în 3 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3 – inițiator primarul municipiului Huși.
17.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși inițiator primarul municipiului Huși.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 220,0 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat în strada Toma Kisacov nr.1. – inițiator primarul municipiului Huși.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9,40 mp situat pe Aleea Mihail Kogălniceanu nr.2.C, teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi .
20.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2020 , din bugetul local , pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi , punct de lucru în municipiul Huşi, strada Corni nr.25- iniţiator primarul municipiului Huşi. .
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi , punct de lucru în municipiul Huşi, strada Corni nr. 25- iniţiator primarul municipiului Huşi .
22.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2020 , din bugetul local ,pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociaţia „Congregaţia Surorilor Săracilor Părintelui Vicenzo Morinello” cu sediul în municipiul Huşi, strada Corni nr.144 – iniţiator primarul municipiului Huşi.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociaţia „Congregaţia Surorile Săracilor Pr.Vicenzo Morinello” cu sediul în municipiul Huşi, strada Corni nr.144- iniţiator primarul municipiului Huşi .
24.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2020 , din bugetul local , pentru serviciile sociale specializate oferite de Asociaţia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi, cu sediul în municipiul Huşi strada Melchisedec nr.4 – iniţiator primarul municipiului Huşi .
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociaţia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi , cu sediul în municipiul Huşi strada Melchisedec nr.4- iniţiator primarul municipiului Huşi .
26.Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2020 începând cu luna martie , din bugetul local , pentru serviciile sociale specializate oferite de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huși , prin Așezământul Social “Sfânta

Muceniță Chiriachi” Huși, – Serviciul social de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice , strada M.Kogălniceanu nr.19 – iniţiator primarul municipiului Huşi .
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huși , prin Așezământul Social “Sfânta Muceniță Chiriachi” Huși – Serviciul social de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice , strada M.Kogălniceanu nr.19- iniţiator primarul municipiului Huşi .
28.Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondului de rezervă bugetara la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Huşi cu suma de 230,0 mii lei – iniţiator primarul municipiului Huşi .
29.Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 – 2021 pentru obiectivul ”Program reparatii strazi 2020” – iniţiator primarul municipiului Huşi .
30.Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 – 2021 pentru obiectivul de investitii “Amenajare parc strada Bariera Pascal in Municipiul Husi ” – iniţiator primarul municipiului Huşi .
31.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local – etapa martie 2020, iniţiator primarul municipiului Huşi .

Comments

comments