OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta in şedinţa extraordinară a Consiliului Local Husi din 24 octombrie 2019!

octombrie 22nd, 2019 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta in şedinţa extraordinară a  Consiliului Local Husi din  24 octombrie 2019!
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi se convoacă în şedinţa
extraordinară pentru ziua de 24 octombrie 2019 , ora 8,00 , la camera nr.20 din
Primăria municipiului Huşi , cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei se transmit
consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.
Art.3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de
documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al municipiului Huşi.
Art.4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege şi pot formula şi
depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în
condiţiile legii.

PROIECT

al ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului

Huşi din data de 24 octombrie 2019

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local cu suma de
4701,0 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale și suma de 5,0 mii lei alocată din
Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului prevăzut in bugetul
de stat pe anul 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local
Husi nr.315 din 08.10.2019 privind aprobarea proiectului
“Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal
Dimitrie Castroian din Husi” SMIS 126737 si a cheltuielilor legate
de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale; Prioritatea de investiții 8.1 –
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile
în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale si
de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la
serviciile prestate de comunităti, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea
accesiblitătii serviciilor de sănătate, comunitare si a celor de nivel
secundar, în special pentru zonele sărace si izolate, Operatiunea A –
Ambulatorii, pentru Apelul de proiecte P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7
regiuni, pentru dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat
Spitalului municipal “Dimitrie Castroian” Husi – inițiator primarul
municipiului Huși.

Comments

comments