OMNIA

Vezi aici ce proiecte se vor discuta in şedinţa extraordinară a Consiliului Local Husi!

ianuarie 15th, 2020 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta in şedinţa extraordinară a Consiliului Local Husi!
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi se convoacă în şedinţa extraordinară pentru ziua de 17 ianuarie 2020 , ora 8,30 , la camera nr.20 din Primăria municipiului Huşi , cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Huşi.

Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege şi pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condiţiile legii.

PROIECT

al ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Huşi din

data de 17 ianuarie 2020

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului
Local al municipiului Huşi pentru luna ianuarie 2020 .
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de
833,07 mii lei rezultat din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale
activitatilor finantate integral din venituri proprii la data de 31.12.2019 –
inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de
391,08 mii lei inregistrat la 31.12.2019 , ca sursa de finantare a cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare buget local 2020 – inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar al strazilor cu suma
de 882.482,33 lei urmare lucrarilor executate potrivit Contractelor de executie
lucrari 8160,7364,6279 din anul 2016 si 23732 din anul 2017 – inițiator primarul
municipiului Huși.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participarii UAT MUNICIPIUL HUSI
in calitatea de partener la Parteneriatul initiat de Centrul Diecezan Caritas Iasi,
in calitate de lider de parteneriat , pentru accesarea proiectului : „SIS-HUȘI –
Servicii Integrate Socio-medicale pentru Huși Comunitate Incluzivă”, finantat in
cadrul Axei Prioritare 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității din Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020,
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a
oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de
dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific
5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu
peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma,
prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de
DLRC – inițiator primarul municipiului Huși.

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participarii UAT MUNICIPIUL HUSI
in calitatea de partener la Parteneriatul initiat de Centrul Diecezan Caritas Iasi,
in calitate de lider de parteneriat , pentru accesarea proiectului : „A.C.C.E.P.T –
ACȚIUNI CONCRETE ÎN COMUNITATE, EDUCAȚIE PENTRU TOȚI”,
finantat in cadrul Axei Prioritare 5: Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității din Programului Operaţional Capital Uman (POCU)
2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea
sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii
de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific
5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu
peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma,
prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de
DLRC – inițiator primarul municipiului Huși.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici ai investiţiei ”Construcția unui centru multi-funcțional în în
ZUM 3-Dric”, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul apelului de
proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 – Sprijinirea
regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban;
Prioritatea de investiții 9.1 – dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității
(DLRC)(ghidul se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9,
Prioritatea de investiții 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare
Locală selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman –
POCU- 2014-2020 ) – inițiator primarul municipiului Huși.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Construcția unui centru
multi-funcțional în în ZUM 3-Dric și a valorii acestuia, în vederea depunerii

cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-
CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1
– dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)(ghidul se adresează
beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1,
pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate la finanțare
în cadrul Programului Operațional Capital Uman –POCU- 2014-2020 ) – inițiator
primarul municipiului Huși.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Huși în
calitate de lider la parteneriatul cu Centru Diecezan Caritas Iași și Asociația
Filantropia Ortodoxă Huși în vederea depunerii cererii de finantare pentru
proiectul “Construcția unui centru multi-funcțional in ZUM 3-Dric” , în vederea

depunerii cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-
CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1
– dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)(ghidul se adresează

beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1,
pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate la finanțare
în cadrul Programului Operațional Capital Uman –POCU- 2014-2020 )- inițiator
primarul municipiului Huși.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de realizare a obiectivului de
investitii “Lucrari de infrastructura stradala cartier Dric 2 si Dric3 din municipiul
Husi jud.Vaslui” in vederea depunerii Cererii de finatare in cadrul Apelului de
proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea
regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban;
Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității
(DLRC) (ghidul se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9,
Prioritatea de investiții 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare
Locală selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman –
POCU- 2014-2020) – inițiator primarul municipiului Huși.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor
tehnico-economici ai investiţiei pentru realizarea obiectivului de investitii
“Lucrari de infrastructura stradala cartier Dric 2 si Dric3 din municipiul Husi
jud.Vaslui” in vederea depunerii cererii de finatare in cadrul Apelului de proiecte
POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea
de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)
(ghidul se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea
de investiții 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală

selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman –POCU-
2014-2020)- inițiator primarul municipiului Huși.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor
de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei pentru realizarea
obiectivului de investitii “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru
varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și înființarea unui
Centru Multifuncțional în ZUM 1” in vederea depunerii cererii de finatare in
cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa
prioritara 9- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub
responsabilitatea comunității (DLRC) (ghidul se adresează beneficiarilor eligibili
în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru proiectele aferente
Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate la finanțare în cadrul Programului
Operațional Capital Uman –POCU- 2014-2020)- inițiator primarul municipiului
Huși.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea serviciilor de
îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare
Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” si a valorii
acestuia, in vederea depunerii cererii de finatare in cadrul Apelului de proiecte
POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea
de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)
(ghidul se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea
de investiții 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală

selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman –POCU-
2014-2020), inițiator primarul municipiului Huși.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii UAT Municipiul Husi in
calitate de Lider de proiect /Partener1, la parteneriatul cu Centrul Diecezan
Caritas Iasi, in calitate de Partener 2, in vederea depunerii cererii de finatare
pentru proiectul cu titlul “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru
varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și înființarea unui

Centru Multifuncțional în ZUM 1” aferent apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-
CI/2019/9/9.1/OS9.1Axa prioritara 9–Sprijinirea regenerării economice și sociale

a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1–
dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)(ghidul se adresează
beneficiarilor eligibili în cadrul Axeiprioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1,
pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate la finanțare
în cadrul ProgramuluiOperațional Capital Uman –POCU- 2014-2020 ) – inițiator
primarul municipiului Huși.

Comments

comments