OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta în ședința ordinară a CL Huși în data de 26 noiembrie 2019

noiembrie 22nd, 2019 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta în ședința  ordinară a CL Huși în data de 26 noiembrie 2019
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi se convoacă în şedinţa
ordinară pentru ziua de 26 noiembrie 2019 , ora 15,00 , la camera nr.20 din
Primăria municipiului Huşi , cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta dispoziţie.
PROIECT
al ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huşi
din data de 26 noiembrie 2019
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului
bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului
Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor
pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L , întocmită în baza listei de
prioritate pentru acordarea locuinţelor A.N.L., aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 151 din 23.04.2019 – inițiator
primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Colegiului Agricol
“Dimitrie Cantemir” Huşi a terenului de sport aparţinând domeniului privat
al municipiului Huşi, proprietatea municipiului Huşi, situat în stradă
M.Kogălniceanu nr.11.A, pe care îşi desfăşoară activitatea – inițiator
primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local al municipiului Huși nr.325 din 31.10.2019 privind darea în
administrare către Directia de Asistenta Sociala Husi si Politia Locala
Husi a spatiilor din incinta imobilului “ Centru Consultativ pentru cetatenii
municipiului Husi”, in care acestea isi desfasoara activitatea, proprietatea
U.A.T. Husi, situate in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.17 –
inițiator primarul municipiului Huși.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de
concesiune nr.30903 din 20.12.2004, încheiat cu d-na dr.Țîrdea-Postelnicu
Rodica, pentru spaţiul cabinetului medical individual , situat în incinta
imobilului „Dispensar medical nr.1” din B-dul 1 Mai nr.4, bl.25,parter, în
suprafaţă totală de 57,24 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului
Huşi – inițiator primarul municipiului Huși.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de
concesiune nr.30898 din 20.12.2004, încheiat cu d-na dr.Oancea Livia ,
pentru spaţiul cabinetului medical individual , situat în incinta imobilului
“Stomatologie” din strada 1 Decembrie nr.21, in suprafata totala de 35,97
mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi .
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţă de 611 mp , aparţinând domeniului privat al
municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huși, situat în strada
A.I.Cuza nr.56 – inițiator primarul municipiului Huși.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţă de 115 mp , aparţinând domeniului privat al
municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huși, situat in strada
Al.I.Cuza nr.139.A – inițiator primarul municipiului Huși.
9. Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea
vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi,
situat în strada 1 Decembrie nr.28, bl.22,sc.B,et.2,ap.3 , către actualul
chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în
municipiul Huşi, strada Şcolii nr.2, bl.33,sc.B,et.3,ap.36 , aflat în
proprietatea municipiului Huși , către actualul chiriaş – inițiator primarul
municipiului Huși.
11.Proiect de hotărâre privind înfiintarea activității distincte de dezinsecție,
dezinfecție și deratizare, în cadrul Serviciului de Salubrizare al
municipiului Huși, precum si aprobarea Studiului de fundamentare,
Regulamentul si Caietul de sarcini pentru activitatea de deratizare,
dezinsectie si dezinfectie în municipiul Huși , județul Vaslui – inițiator
primarul municipiului Huși.
12. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei către Episcopia
Huşilor – inițiator primarul municipiului Huși.
13.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei către Parohia
Sf.Dumitru I – Huși , inițiator primarul municipiului Huși.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

14.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei către Parohia
Romano-Catolică “Nașterea Sf.Fecioare Maria” Huși – inițiator primarul
municipiului Huși.
15.Proiect de hotărâre privind transformarea liniei de gardă la domiciliu în
specialitatea ATI in linie de gardă continuă in specialitatea ATI la nivelul
Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huși – inițiator primarul
municipiului Huși.
16.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții
al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 232.250 lei
reprezentând contribuţia Consiliului local al municipiului Huşi în cuantum
de 10,1% din valoarea cheltuielilor de investiţii finanțate pentru Spitalul
Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi din bugetul Ministerului Sănătăţii–
inițiator primarul municipiului Huși.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru
resursele necesare realizarii de documentatii in vederea accesarii finantarii
europene nerambursabile pentru proiectele cuprinse in “Strategia de
Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din muinicipiul
Husi, judetul Vaslui”, realizata in cadrul proiectului “Sprijin pregatitor
pentru elabotarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane
marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui “ cod SMIS 114052 –
inițiator primarul municipiului Huși.
19.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local – etapa noiembrie
2019 – inițiator primarul municipiului Huși.
20.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa
noiembrie 2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

Comments

comments