OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta in sedinta ordinara a CL Husi

februarie 25th, 2021 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta in sedinta ordinara a CL Husi
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi se convoacă în şedinţa
ordinară pentru ziua de 25 februarie 2021 , ora 15,00 .
(2) Lucrările ședinței ordinare din data de 25 februarie 2021 se desfășoară
prin mijloace electronice utilizând o platformă online de videoconferință .
(3) Ordinea de zi este stabilită conform anexei, care face parte integrantă
din prezenta dispoziţie.
Art.2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei se transmit
consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.
Art.3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de
documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al municipiului Huşi.
Art.4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege şi pot formula şi
depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în
condiţiile legii.
Proiect de hotărâre privind aprobarea casării mijloacelor fixe şi a obiectelor de
inventar pe anul 2020 preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L HUŞI în
baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare prin concesiune nr.
9598 din 01.04.2011 – inițiator primarul municipiului Huși.
2. Proiect de hotărâre privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile
bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului
Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în buget a sumei de 370.750,49 lei
fără TVA reprezentând contribuția UAT Huși la cofinanțarea costurilor eligibile ale
proiectului de investitii „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu
apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui , Bârlad,
Huși și Negrești din județul Vaslui” pentru perioada 01.11.2020 – 15.12.2021 ,
inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Unității Administrativ
Teritoriale Municipiul Huşi în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. „PARCURI
VERZI & URBAN TRANS” SRL HUŞI – inițiator primarul municipiului Huși.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși – inițiator primarul
municipiului Huși.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al
personalului din cadrul Directiei de Asistență Socială Huși – inițiator primarul
municipiului Huși.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor mobile și imobile ce
aparțin domeniului privat al municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
8. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al municipiului Huşi – inițiator primarul municipiului Huși.
9. Proiect de hotărâre privind preluarea Sălii de Sport situată în strada
M.Kogălniceanu nr.15, din administrarea Colegiului Național „Cuza Vodă” Huși , în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Huși – inițiator primarul municipiului
Huși.
10.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale „Anastasie
Panu” Huși a Sălii de Sport din clădirea Colegiului Național „Cuza Vodă” Huși ,
situată în strada M.Kogălniceanu nr.15 – inițiator primarul municipiului Huși.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru
obiectivul ≪Construire Casă Mortuară în cadrul Cimitirului Ortodox “Sf.Toma” din ,
municipiul Husi,judetul Vaslui ≫ , inițiator primarul municipiului Huși.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a documentaţiei
tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie “ Modernizare prin asfaltare străzi
de interes local în municipiul Huși, județul Vaslui” – inițiator primarul municipiului
Huși.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire
locuință și spațiu comercial,municipiul Huși, B-dul 1 Mai nr.38, județul Vaslui,
beneficiar Pamfil Silvia- Magdalena – inițiator primarul municipiului Huși.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire bază
sportivă tip 1, municipiul Huși, strada Ciprian Porumbescu nr.44, județul Vaslui,
beneficiar Municipiul Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului
Centrală termică nr.4, situată în strada Ștefan cel Mare nr.14.D, aparținând domeniului
privat al municipiului Huși, aflat în proprietatea municipiului Huși – inițiator primarul
municipiului Huși.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţa de
300 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada Victor
Ion Popa nr.66 , catre actualul concesionar – inițiator primarul municipiului Huși.
17.Diverse.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Comments

comments