OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta în ședința ordinară a Consiliului Local Huși

iunie 25th, 2020 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta în ședința ordinară a Consiliului Local Huși
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi se convoacă în şedinţa ordinară pentru ziua de 26 iunie 2020 , ora 11,00 , la Sala Mare din Primăria municipiului Huşi, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
PROIECT al ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huşi din data de 26 iunie 2020:

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiție „Modernizare prin asfaltare strada Pavel Țacu din
municipiul Huşi, județul Vaslui ” – inițiator primarul municipiului Huși.
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-economică pentru
obiectivul de investiţie “Reamenajare loc de joacă strada A.I.Cuza – Parc
Cercetași în municipiul Huși” – inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru
obiectivul de investiţie “ Imbrăcăminți bituminoase ușoare pe strada Toma Anton ,
municipiul Huși, județul Vaslui “ – inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică a
obiectivului de investiţie “Refacere învelitoare acoperiș Grădinița cu Program
Prelungit nr.1, municipiul Huși, județul Vaslui“ – inițiator primarul municipiului
Huși.
5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea începerii investiției ”Modernizare
și eficientizare iluminat public in municipiul Huși, județul Vaslui ” – inițiator
primarul municipiului Huși.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a întocmirii Studiului
de Fezabilitate pentru investiția Modernizare prin asfaltare străzi în municipiul
Huși, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de reparații străzi în
Municipiul Huși , județul Vaslui pentru anul 2020 – inițiator primarul municipiului
Huși.
8. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Huși nr.208 din 15.04.2020 privind atestarea
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși însuşit
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 21 din 12.04.2001-
inițiator primarul municipiului Huși.

9. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului de cǎlǎtorie la transportul public
local de cǎlǎtori efectuat prin curse regulate în municipiul Huşi,judetul Vaslui –
inițiator primarul municipiului Huși.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al
municipiului Huși în domeniul privat al municipiului Huși a clădirilor și
terenurilor aferente centralelor termice, proprietatea U.A.T Huși – inițiator primarul
municipiului Huși.
11.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor mobile şi imobile
care aparțin domeniului privat al municipiului Huși- inițiator primarul
municipiului Huși.
12.Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației imobilului situat în
strada 14 Iulie nr.19, proprietatea municipiului Huși , din Grădiniță în “Adăpost
pentru situații de urgență” – inițiator primarul municipiului Huși.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafeţe de
teren de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în
municipiul Huşi, strada Costache Olăreanu nr.37 , către domnul Stoian Ionuț ,
aferentă imobilului cu destinaţia de locuinţă, proprietate a acestuia – inițiator
primarul municipiului Huși.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţă de 278,0 mp aparţinând domeniului privat al municipiului
Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat în strada Ieremia Movilă nr.36
– inițiator primarul municipiului Huși.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren cu
numărul cadastral 77712 în 2 loturi distincte situate în Cartier Dric.2 – inițiator
primarul municipiului Huși.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu
numărul cadastral 77953 în 10 loturi distincte și cu numărul cadastral 77685
în 6 loturi distincte situate în Cartier Dric.3 – inițiator primarul municipiului Huși.
17.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării
apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi , situat în
strada Schit nr.8, bl.H.3,sc.A,et.2,ap.10 , către actualul chiriaş – inițiator primarul
municipiului Huși.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în
municipiul Huşi, strada Şcolii nr.2, bl.33,sc.B,et.3,ap.36, aflat în proprietatea
municipiului Huși , către actualul chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.

19.Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței situată în municipiul Huşi,

strada Eroilor nr.14, bl.6,sc.B,et.2,ap.27 , către doamna Bosoi Gianina Elena-
inițiator primarul municipiului Huși.

20.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au
ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin intermediul
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – inițiator primarul municipiului Huși.
21.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de inchiriere
nr.15011 din 16.06.2010, chirias C.M.I. Dr.Liteanu Clementina Gratiela, pentru
terenul in suprafata de 5,55 mp , situat in Husi, Bd.1 Mai bl.N.2,sc.B,parter, ap.17,
pentru extindere acces la apartament- inițiator primarul municipiului Huși.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de
închiriere al apartamentului situat în municipiul Huşi, Aleea Stadionului nr.2,
bl.18,sc.B,et.4,ap.37 , judetul Vaslui, de pe numele Ardeleanu Irimia pe numele
Ardeleanu Elena – inițiator primarul municipiului Huși.
23.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Huși nr. 121 din 27.02.2020 – inițiator primarul municipiului Huși.
24.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în
suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor
Corneliu Adameșteanu nr.4 , pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Barbu Alina , precum
și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit – inițiator primarul
municipiului Huși.
25.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în
suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor
Corneliu Adameșteanu nr.12 , pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Zaharia Vlad –
Alexandru , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit –
inițiator primarul municipiului Huși.
26.Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanțării din bugetul local pe anul 2020, a
proiectului sportiv „Promovarea si dezvoltarea activității fotbalistice de
performanta în municipiul Huși – Împreuna reușim ” in baza Regulamentului
privind acordarea de finantari din bugetul Municipiului Huși pentru activități
sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului –
inițiator primarul municipiului Huși.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si
cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C”ECOSALUBRIZARE
PREST” SRL HUSI pentru anul 2020- inițiator primarul municipiului Huși.
28.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii al personalului din
cadrul Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea” Husi – inițiator primarul municipiului
Huși.
29.Diverse.

Comments

comments