OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta în ședința ordinară a Consiliului Local Huși

noiembrie 23rd, 2020 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta în ședința ordinară a Consiliului Local Huși
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi se convoacă în şedinţa
ordinară pentru ziua de 23 noiembrie 2020 , ora 15,00 , la Sala Mare din
Primăria municipiului Huşi , cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

PROIECT
al ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huşi din
data de 23 noiembrie 2020
1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de numărare a
voturilor secrete în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare , precum
şi în cazurile în care Consiliul Local al Municipiului Huşi stabileşte adoptarea
unor hotărâri prin vot secret în mandatul 2020-2024 , inițiator primarul
municipiului Huși.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţie “Reparații capitale apartament strada Calea Basarabiei
bl.G.3,sc.B,ap.21, parter, proprietatea Municipiului Huși, din municipiul Husi,
județul Vaslui ” – inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţie “Reparații exterioare la pereți și balcon apartament
strada A.I.Cuza nr.2, bl.H.1,sc.A,et.4,ap.11, proprietatea Municipiului Huși, din
municipiul Husi, județul Vaslui ”- inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul “Reamenajare trotuar strada Corni din municipiul Huși,județul
Vaslui” – inițiator primarul municipiului Huși.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţie “Reamenajare loc de joacă strada Calea Basarabiei (
lângă Cimitirul Ortodox “Sf.Toma”) din municipiul Huși, județul Vaslui”-
initiator primarul municipiului Huși.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţie “ Reamenajare loc de joacă Grădinița cu Program
Prelungit nr.13 din municipiul Huși, județul Vaslui”- inițiator primarul
municipiului Huși.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investitie “Reabilitare punte acces la locuința strada Dobrina
nr.42.A din municipiul Huși, județul Vaslui ” – inițiator primarul municipiului
Huși.
Proiect de hotarare privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice
pentru obiectivul de investiție “Modernizare prin asfaltare strada Pavel Țacu din
municipiul Huși, județul Vaslui ” – inițiator primarul municipiului Huși.
9. Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de reparații străzi in
Municipiul Huși , judetul Vaslui pentru anul 2020 – inițiator primarul
municipiului Huși.
10.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 33.300 lei pentru elaborarea
documentației PUZ – Construire bază sportivă tip 1 , strada Ciprian Porumbescu
nr.44, municipiul Huși,județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
11.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 20.483,31 lei cu TVA necesară
reparării locului de joacă de pe strada 14 Iulie din municipiul Huși, județul
Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
12.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii
incheiata la data de 30.09.2020.
13.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Huși
pentru semestrul I an şcolar 2020-2021 , inițiator primarul municipiului Huși .
14.Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii sumei de 28,9 mii lei din
bugetul local al municipiului Huși în vederea susținerii financiare a Centrului
Județean de Excelență Vaslui – Centrul Huși – inițiator primarul municipiului
Huși.
15.Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 –
2021 pentru obiectivul de investitii “ Reamenajare trotuare strada Corni din
Municipiul Huși ” – inițiator primarul municipiului Huși .
16.Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 –
2021 pentru obiectivul de investitii “ Modernizare prin asfaltare strada
Fundatura Movilelor din Municipiul Huși ”- inițiator primarul municipiului
Huși .
17.Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 –
2021 pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare retele apa potabila si
canalizare menajera in Municipiul Husi ” – inițiator primarul municipiului
Huși
18.Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2021
pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei
municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect ,
finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa
priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de
carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,
Obiectiv Specific – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale,
clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care
înregistrează consumuri energetice mari – inițiator primarul municipiului Huși .
19.Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 –
2021 pentru obiectivul ”Cheltuieli servicii consultanta tehnica de specialitate
pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Husi pentru
orizontul de timp 2022 – 2027” – inițiator primarul municipiului Huși .
20.Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 –
2021 pentru obiectivul de investitii “ PUZ – Construire bază sportivă tip.1 ,
strada Ciprian Porumbescu nr.44 , municipiul Huși ”- inițiator primarul
municipiului Huși .
21.Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2017 –
2021 pentru obiectivul de investitii “Modernizare strazi in Municipiul Husi”-
inițiator primarul municipiului Huși .
22.Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni
multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2019 –
2022 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in
Municipiul Husi”- inițiator primarul municipiului Huși .
23.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.4 al H.C.L. nr.
370/24.09.2020 privind rectificarea bugetului local cu suma de 900,0 mii lei
reprezentând sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2020 – inițiator primarul municipiului Huși .
24.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local – etapa noiembrie
2020 – inițiator primarul municipiului Huși.
25.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa
noiembrie 2020.
26.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al
personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Huși-
inițiator primarul municipiului Huși .
27.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al
personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși-
inițiator primarul municipiului Huși .
28.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din
cadrul Poliției Locale a municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
29.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din
cadrul Bibliotecii Municipale Mihai Ralea Huși – inițiator primarul municipiului
Huși .
30.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor
mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși – inițiator
primarul municipiului Huși .
31.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Huși nr. 315 din 21.07.2020 privind propunerea schimbării
destinaţiei imobilului Corp 5 a Școlii Gimnaziale “Anastasie Panu”, situat în
strada Corni nr.79, proprietatea municipiului Huşi, din imobil cu destinație de
“unitate de învățământ” în “Centru Comunitar Integrat”, inițiator primarul
municipiului Huși.
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de
închiriere pentru spații situate în Piața Victoriei nr.11, Hala Agroalimentară –
clădirea nouă – inițiator primarul municipiului Huși .
33.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de
inchiriere al imobilului situat in Municipiul Husi, Drum Coțoi nr.2 – inițiator
primarul municipiului Huși.
34.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren cu
numărul cadastral 77533 în suprafață de 133 mp , situate în strada Saca
nr.18.A, proprietatea municipiului Huși, în 2 loturi distincte – inițiator primarul
municipiului Huși .
35.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren cu
numărul cadastral 78520 în 4 loturi distincte situat în Cartier Dric.2 –
inițiator primarul municipiului Huși .
36.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu
numărul cadastral 78049 în 3 loturi distincte , cu numărul cadastral 78019
în 5 loturi distincte, cu numărul cadastral 78007 în 9 loturi distincte și cu
numărul cadastral 78020 în 4 loturi distincte și cu numărul cadastral 78128 în 3
loturi distincte situate în Cartier Dric.3 – inițiator primarul municipiului Huși .
37.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de
7,70 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în Huși ,
strada Al.I.Cuza nr.31.A, către SC Tehnoutiaj SA Huși- inițiator primarul
municipiului Huși.
38.Proiect de hotărâre privind preluarea contractului de concesiune nr. 4346 din
16.08.1994 pentru terenul în suprafața de 300 mp situat in municipiul Huși,
strada General Dabija Neculai nr.28, lotul nr.98, de pe numele defunctului
Chiritoiu Mihai, pe numele mostenitorilor Irimia Elena , Chiritoiu Sergiu ,
Harnagea Mirela – inițiator primarul municipiului Huși.
39.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării
apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în
strada 1 Decembrie nr.18, bl.13,sc.A,et.4,ap.1 , către actualul chiriaş – inițiator
primarul municipiului Huși .
40.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării
apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în
strada 1 Decembrie nr.47, bl.Recon, et.2,ap.35 , către actualul chiriaş – inițiator
primarul municipiului Huși .
41.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării
directe a terenului în suprafaţă de 300 mp aparținând domeniului privat al
municipiului Huși, situat în strada Victor Ion Popa nr.66, către actualul
concesionar – inițiator primarul municipiului Huși .
42.Proiect de hotărâre privind preluarea de către U.A.T. Municipiul Huși , în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Huși , de la SC “PARCURI
VERZI & URBAN TRANS” SRL HUȘI a terenului în suprafață de 7590 mp și
a construcției (grajd) în suprafață de 63 mp situate in municipiul Huși, strada
Huși-Voloseni nr.20.A – inițiator primarul municipiului Huși .
43.Proiect de hotărâre privind darea în folosință pe perioada contractului de
delegare a gestiunii către S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI a
imobilului construcție(grajd) cu suprafața construită de 63 mp și teren în suprafață de 7590 mp , situate în strada Huși- Voloseni nr.20.A, în vederea
construirii unui depozit de deseuri vegetale – inițiator primarul municipiului
Huși .
44.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire, deszăpezire şi
combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Huşi pentru perioada
01 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 şi a Programului cu principalele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale situaţiilor de
urgenţă specifice sezonului rece pentru perioada 01 noiembrie 2020– 31
martie 2021 , inițiator primarul municipiului Huși .
45.Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate – inițiator
primarul municipiului Huși.
46.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului Municipiului Huși, județul
Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
47.Diverse.

Comments

comments