OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta in şedinţa ordinară a Consiliului Local Husi din data de 27 iunie 2019!

iunie 24th, 2019 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta  in şedinţa ordinară a Consiliului Local Husi din  data de 27 iunie 2019!
Local

Se convoacă Consiliul Local al municipiului Huşi în şedinţa ordinară pentru data de 27 iunie 2019 , ora 15,00 , la camera nr.20 din Primăria municipiului Huşi , cu următorul proiect al ordinei de zi:
1. Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local
al municipiului Huşi pentru luna iunie 2019.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului
bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al
municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor și completărilor la
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși –
inițiator primarul municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului cu finanţare
europeană nerambursabila “Introducerea de sisteme informatice pentru
optimizarea proceselor în Municipiul Huşi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS
128787, accesat în cadrul Programului Operaţional Capacitate
Administrativă 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1
(CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea
deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni
la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanță cu SCAP – inițiator primarul municipiului
Huși.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana
Durabila al municipiului Husi actualizat Revizia septembrie 2018-
inițiator primarul municipiului Huși.
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special expres
reprezentantului Unităţii Administrativ-Teritoriale a Municipiul Huşi, în
vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru
dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi
şi oraşul Negreşti – judeţul Vaslui, cu privire la aprobarea prețului la apă
potabilă și a tarifului la canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare
a SC”AQUAVAS” SA Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a
SC.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2019 -inițiator
primarul municipiului Huși.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a
obiectivului de investiţie “Lucrări de extindere rețele de canalizare
menajeră pe strada Ion Ianoș și strada Vasile Croitoru in municipiul Huși,
județul Vaslui ” – inițiator primarul municipiului Huși.
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-eonomici
pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Centru Comunitar Integrat
Municipiul Husi” realizat in cadrul proiectului “Servicii Integrate pentru
o Comunitate Incluziva in Husi”, depus in cadrul Programului
Operational Capital Uman 2014-2020-Axa prioritara 4: Incluziunea
sociala si combaterea saraciei; Operatiunea 4.2- Reducerea numarului de
comunitati marginalizate (non-roma) aflata in risc de saracie si excluziune
sociala prin implementarea de masuri integrate – inițiator primarul
municipiului Huși.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a
obiectivului de investiţie “Lucrări privind asigurarea securităţii la
incendiu Centru Comunitar Integrat municipiul Huşi ” – inițiator primarul
municipiului Huși.

11.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere
care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin
intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – inițiator primarul
municipiului Huși.
12.Proiect de hotărâre privind preluarea contractului de concesiune
nr.20596/19.09.2016 pentru terenul în suprafaţa de 300 mp situat în
municipiul Huşi , strada Ştefan Dimitrescu nr.11 – inițiator primarul
municipiului Huși.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unei
suprafeţe de teren de 300 mp, aparţinând domeniului privat al
municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Doctor ing.Ioan
Neamtu nr.11 , către domnul Iamandii Gabriel , aferentă imobilului cu
destinaţia de locuinţă, proprietate a acestuia – inițiator primarul
municipiului Huși.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţă de 243 mp , aparţinând domeniului privat al
municipiului Huşi, situat în municipiul Huşi, strada General Dabija
Neculai nr.1.C – inițiator primarul municipiului Huși.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de
închiriere al apartamentului situat în municipiul Huşi, strada
Crizantemelor nr.3, bl.14,sc.A,et.4,ap.13 ,județul Vaslui, de pe numele
Antohi Petru pe numele Antohi Valentina – inițiator primarul
municipiului Huși.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de
închiriere al apartamentului situat în municipiul Huşi, strada Stefan cel
Mare nr.22, bl.33,sc.B,et.1,ap.41 ,județul Vaslui, de pe numele
Barnoschi Sandu pe numele Barnoschi Angela – inițiator primarul
municipiului Huși.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de
închiriere al apartamentului situat în municipiul Huşi, strada
Alexandru Giugaru nr.12, bl.9,sc.B, parter, ap.22, județul Vaslui, de pe
numele Ciupilan Mihai pe numele Șvădu Natalia- inițiator primarul
municipiului Huși.

18.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea
vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului
Husi, situat în strada 14 Iulie nr.7, bl.L.3,sc.A,ap.1, catre actulul chiriaș
– inițiator primarul municipiului Huși.
19.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea
vânzării directe a terenului în suprafaţa de 495 mp , aparţinând
domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada Dacia nr.65, către
domnul Botezatu Ionel – inițiator primarul municipiului Huși.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului în
suprafaţa de 237 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi,
situat în Huși , strada Al.Ghițescu nr.17, catre doamna Marangoci Zoița
– inițiator primarul municipiului Huși.

Comments

comments