OMNIA

Vezi aici ce proiecte se vor discuta in sedinta ordinară a Consiliului Local Husi din data de 28 februarie 2019

februarie 26th, 2019 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta in sedinta ordinară a Consiliului Local Husi din data de 28 februarie 2019
Local

Se convoacă Consiliul Local al municipiului Huşi în şedinţa ordinară pentru data de 28 februarie 2019 , ora 15,00 , la camera nr.20 din Primăriamunicipiului Huşi , cu următorul proiect al ordinei de zi:
1. Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru luna februarie 2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate pe domeniu privat al municipiului, judeţul Vaslui – iniţiator primarul municipiului Huşi .
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși – iniţiator
primarul municipiului Huşi .
4. Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării directe a terenului în suprafaţa de 495 mp , aparţinând domeniului privat al
municipiului Huşi, situat în strada Dacia nr.63, catre domnul Botezatu Ionel – iniţiator primarul municipiului Huşi .
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 343 din 29.11.2018 privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţa de 329 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în Huși , strada Ion Minulescu nr.13, catre domnul Nenici Mihai si doamna Nenici Dorina – iniţiator primarul municipiului Huşi .
6. Proiect de hotărâre privind înscrierea definitivă în domeniul privat al Municipiului Huşi a imobilului reprezentând teren intravilan, situat in municipiul
Huși, strada Ion Minulescu nr.13, individualizat prin Numar cadastral 77129-C1, iniţiator primarul municipiului Huşi .

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului privind exercitarea dreptului de acces al S.C.”ROMTELECOM ” S.A. în zona imobilelor proprietate publică şi privată a Municipiului Huşi , nr. 8180 din 31.03.2009- iniţiator primarul municipiului Huşi .
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbarii titularului contractului de concesiune al imobilului situat in municipiul Husi , Bd.1 Mai nr.91 – iniţiator
primarul municipiului Huşi .
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren cu numărul cadastral 76485 in suprafață de 16576 mp , situat in Cartier Dric 2,
proprietatea privată a municipiului Huși, in 4 loturi distincte- iniţiator primarul municipiului Huşi .
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 151 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului
Huşi, situată în municipiul Huşi, Șoseaua Huși-Iași nr.74, județul Vaslui – iniţiator primarul municipiului Huşi .
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a terenului în suprafață de 30 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Huşi, situat în Drum Recea nr.1.A, catre Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui – iniţiator primarul
municipiului Huşi .
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 3 loturi de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huși – iniţiator primarul
municipiului Huşi .
13.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr.34 din 03.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Huși in Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal”Dimitrie Castroian” Huși – iniţiator primarul municipiului Huşi .
14.Proiect de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă la domiciliu în specialitatea A.T.I. în cadrul Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Husi-
iniţiator primarul municipiului Huşi .

15.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de functții al Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Husi – iniţiator primarul municipiului Huşi .
16.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Autorităţilor Administraţiei Publice Locale ale Municipiului Huşi în Adunarea Generală a
Asociaţilor la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI şi aprobarea contractului de mandat al acestuia – iniţiator primarul municipiului Huşi .

17.Proiect de hotărâre pentru modificarea acţionariatului la S.C. „ECOSALUBRIZARE PREST” SRL HUŞI ,prin retragerea din asociere a Unităţii Administrativ Teritoriale comună Creţeşti , urmând ca Unitatea Administrativ Teritorala a Municipiului Huşi să devină unic acţionar (100%) şi preluarea de către U.AT Huşi 1 (una) parte socială deţinută de UAT Creţeşti în valoare de 21931 lei – iniţiator primarul municipiului Huşi .
18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 323 din 31.10.2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L , întocmite în baza listei de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 186 din 31.05.2018- iniţiator primarul municipiului Huşi .
19.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 29/26.01.2017 privind darea în administrarea Colegiului National “Cuza Voda Huşi” a obiectivului «Campus Colegiul National Cuza Voda
Huşi» – iniţiator primarul municipiului Huşi . 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinţă individuală în municipiul Huşi , strada Jomir nr.1, judeţul Vaslui, C.F. 72699, beneficiar Avătăjiței Ionel – iniţiator primarul municipiului Huşi.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare Centru Comunitar Integrat Municipiul Husi” realizat in cadrul proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi”, depus in
cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- Axa prioritara 4 : Incluziunea sociala si combaterea saraciei ; Operatiunea 4.2- Reducerea numarului
de comunitati marginalizate ( non-roma) aflata in risc de saracie si excluziune sociala prin implementarea de masuri integrate – iniţiator primarul municipiului
Huşi.
22.Diverse.

Comments

comments