OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta in sedinta ordinară a Consiliului Local Husi din data de 31 octombrie 2018

octombrie 26th, 2018 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta in sedinta  ordinară a Consiliului Local Husi din data de 31 octombrie 2018
Local

Se convoacă Consiliul Local al municipiului Huşi în şedinţă ordinară pentru data de 31 octombrie 2018 , ora 15,00, la camera nr.20 din Primăria municipiului Huşi , cu următorul proiect al ordinei de zi:

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

1.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 185 din 31.05.2018 – inițiator primarul municipiului Huși.

2.Proiect de hotărâre privind înscrierea definitivă în domeniul public al Municipiului Huşi a imobilului reprezentând Casa de Cultură „Alexandru Giugaru” Huşi, strada Alexandru Giugaru nr.2, individualizat prin Nr. Cadastral 73478 – inițiator primarul municipiului Huși.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Huși însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 21 din 12.04.2001- inițiator primarul municipiului Huși.

4.Proiect de hotărâre privind transmiterea Clădirilor C.1 și C.6 și a terenului aferent( fost Pavilion pediatrie, interne și stație oxigen) și a clădirii C.5 și terenul aferent ( fost Pavilion MRF), aparținand domeniului public al municipiului Huși, situat in strada 1 Decembrie nr.14, în domeniul public al județului Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși- inițiator primarul municipiului Huși.

6.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a Clădirii C.2 și terenului aferent ( fost”Dispensarul nr.4″) aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi , situat în strada 1 Decembrie nr.14, către Episcopia Hușilor pe o perioadă de 49 ani – inițiator primarul municipiului Huși.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.29155 din 13.01.2017 încheiat cu SC”Braniss” SRL Husi – inițiator primarul municipiului Huși.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru introducere teren în intravilanul municipiului Huşi , pentru construire locuinţa D+P+M , anexe P, bazin vidanjabil şi împrejmuire teren, extravilan mun.Huşi, Punct „Sf.Ioan ” T.27,P.3037, CF 75995 , judeţul Vaslui, beneficiar Vîrnă Liviu – inițiator primarul municipiului Huși.

9.Proiect de hotărâre privind emiterea avizului de principiu în vederea concesionarii prin licitație publică a terenului în suprafaţa de 362,25 mp , aparţinând domeniului public al municipiului Huşi , aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat în strada Ştefan cel Mare nr.55 – inițiator primarul municipiului Huși.

10.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului favorabil în vederea efectuării unor lucrări de modernizare la spaţiile în care funcţionează cabinetele medicale, situate în municipiul Huşi, strada 1 Decembrie nr.21, în incinta stomatologiei, de către, concesionarii/chiriaşul spaţiilor – inițiator primarul municipiului Huși.

11.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafeţe de teren situată în municipiul Huşi, strada Victor Ion Popa nr.53 , în urma înstrăinării construcţiei cu destinaţia de locuinţă – inițiator primarul municipiului Huși.

12.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – inițiator primarul municipiului Huși.

13.Proiect de hotărâre privind emiterea avizului de principiu în vederea concesionarii prin licitaţie publică a unui lot de teren , în suprafaţa de
284 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi , situat în municipiul Huşi, strada Ieremia Movila nr.36, judeţul Vaslui, pentru construirea unei locuinţe – inițiator primarul municipiului Huși.

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.10 din 31.01.2018- inițiator primarul municipiului Huși.

15.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului
Huşi, situat în strada 1 Decembrie nr.31, bl.6,sc.C,et.4,ap.60, către actualul chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, strada Schit nr.6, bl.H.4,sc.C,et.3,ap.42 , aflat în proprietatea municipiului Huşi, către actualul chiriaş – inițiator primarul municipiului Huși.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Huşi pentru perioada 15 noiembrie 2018 – 15 martie 2019 şi a Programului cu principalele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece pentru perioada 15 noiembrie 2018 – 15 martie 2019 , inițiator primarul municipiului Huși.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.09.2018 – inițiator primarul municipiului Huși.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii proiectului, a bugetului acestuia şi a constribuției proprii a Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Huşi la Proiectul ” Reabilitarea termică/modernizare sediul Primăriei Municipiului Huşi” codul SMIS 117872 , depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1.”Sprijinirea eficienţei energetice , a gestionarii inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor ” , Obiectiv specific – „Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public,

îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”- inițiator primarul municipiului Huși.

20.Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu în vederea alocării sumei de 549.900 lei reprezentând contribuţia Consiliului local al municipiului Huşi în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiţii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi din bugetul Ministerului Sănătăţii – inițiator primarul municipiului Huși.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Huși pentru semestrul I an şcolar 2018-2019 – inițiator primarul municipiului Huși.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament actualizate pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2019 pentru obiectivul de investitii « Executie lucrari de utilitati si sistematizare pe verticala ANL Municipiul Husi » , inițiator primarul municipiului Huși.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament actualizate pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2021 pentru obiectivul de investitii « Modernizare prin
asfaltare străzi in Municipiul Husi » , inițiator primarul municipiului Huși.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018 – 2021 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect , finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv Specific – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari- inițiator primarul municipiului Huși.

25.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local etapa octombrie 2018 – inițiator primarul municipiului Huși.

Comments

comments