OMNIA csm husi tenis

Vezi aici ce proiecte se vor discuta în ședința ordinară a Consiliului Local Huși!

ianuarie 23rd, 2020 | de Husi Pe Surse
Vezi aici ce proiecte se vor discuta în ședința ordinară a Consiliului Local Huși!
Local

Consiliul Local al municipiului Huşi se convoacă în şedinţa ordinară
pentru ziua de 30 ianuarie 2020, ora 15,00, la camera nr.20 din Primăria
municipiului Huşi, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei se transmit
consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.
Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de
documentele prevăzute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al municipiului Huşi.
Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege şi pot formula şi
depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în
condiţiile legii.
PROIECT
al ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huşi din
data de 30 ianuarie 2020
1. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar din municipiul Huși pentru anul școlar 2020-
2021, inițiator primarul municipiului Huși.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul
Huși pentru semestrul II an şcolar 2019-2020, inițiator primarul
municipiului Huși.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare a Centrului Public de Desfacere Huși – inițiator primarul
municipiului Huși.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile
prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia locală
pentru desfăşurarea activităţilor specifice Primăriei municipiului Huşi şi
serviciile publice fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local
al municipiului Husi- inițiator primarul municipiului Huși.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile
prevăzute in Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația locală
pentru desfăsurarea activităților specifice Direcției de Asistență Socială
Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile
prevăzute în Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia locală
pentru desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Locale Husi – inițiator
primarul municipiului Huși.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de
functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Husi – inițiator primarul municipiului Huși.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului
din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor
Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
9. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.950 lei fără TVA pentru
realizarea obiectivului de investiție “Iluminat public sens giratoriu
intersecția străzilor Calea Basarabiei – Husi Stănilești” din municipiul
Huși, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
10.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 199.895 lei fără TVA pentru
realizarea obiectivului de investiție “Iluminat public ” in Cartierul nou infiintat
Dric.3 din municipiul Huși, județul Vaslui – inițiator primarul municipiului
Huși.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate
utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru
prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu
data de 01.01.2020 – inițiator primarul municipiului Huși.
12.Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru
Programul Cadru de Conformare și Planul de Conformare în vederea
rezolvării neconformităţilor pentru obţinerea unei noi Autorizaţii de
funcţionare pentru Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Huşi – inițiator
primarul municipiului Huși.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de
funcții al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian”
Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
14.Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de veterani şi văduve de
război, persoane cu handicap şi asistenţi personali ai acestora care au
dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport în comun pe raza
municipiului Huşi – inițiator primarul municipiului Huși.
15.Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Local al
municipiului Huşi în administrarea Spitalului Municipal “Dimitrie
Castroian” Huşi a unui număr de 8(opt) garsoniere situate în incinta
imobilului Pavilion “Spital 250 paturi” din strada 1 Decembrie nr.40-
inițiator primarul municipiului Huși.
16.Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Școlii Gimnaziale
„Ion Creangă” în administrarea Consiliului Local al municipiului Huși a
corpului II din imobilul situat în strada Stefan cel Mare nr.58 – inițiator
primarul municipiului Huși.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din Parcul de
Agrement Recea, situat în municipiul Huși, Drum Recea nr.4, din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Huși, în vederea scoaterii din
funcțiune şi casării acestora – inițiator primarul municipiului Huși.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor
pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L , întocmită în baza listei de
prioritate pentru acordarea locuinţelor A.N.L., aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 151 din 23.04.2019 – inițiator
primarul municipiului Huși.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –
Introducere teren în intravilan în vederea construirii – locuinţa,
amplasament: extravilan municipiul Huşi , T.19,P.2130,CF 77584, judeţul
Vaslui, beneficiar Dominte Adrian – inițiator primarul municipiului Huși.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren
cu numărul cadastral 77698 în 3 loturi distincte situate în Cartier
Dric.2- inițiator primarul municipiului Huși.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri
cu numărul cadastral 77726 în 6 loturi distincte , cu numărul cadastral
77632 în 6 loturi distincte, cu numărul cadastral 77791 în 5 loturi distincte,
cu numărul cadastral 77448 în 3 loturi distincte și cu numărul cadastral
77702 în 2 loturi distincte , situate în Cartier Dric.3 – inițiator primarul
municipiului Huși.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren
cu numărul cadastral 77289 în suprafață de 243 mp , situat în strada
General Dabija Neculai nr.1.C, proprietatea municipiului Huși, în 2 loturi
distincte – inițiator primarul municipiului Huși.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor aparținând
domeniului privat al municipiului Huși în suprafață de 98 mp cu numărul
cadastral 76470 și 203 mp cu numărul cadastral 76479 – inițiator primarul
municipiului Huși.
24.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra unor
terenuri atribuite în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală –
inițiator primarul municipiului Huși.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului terenurilor
disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală pentru anul
2020 – inițiator primarul municipiului Huși.
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes
local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2020- inițiator
primarul municipiului Huși.
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2020, a numarului de
asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract
individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului
nr.427/2001- inițiator primarul municipiului Huși.
28.Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru
prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Filantropia Ortodoxă
Huşi în anul financiar 2020 – inițiator primarul municipiului Huși.
29.Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru
prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Congregaţia
Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul în municipiul Huşi,
str.Melchisedec nr.4, în anul financiar 2020 – inițiator primarul
municipiului Huși.
30.Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru
prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Centrul Diecezan
Caritas Iaşi, punct de lucru în municipiul Huşi, în anul financiar 2020-
inițiator primarul municipiului Huși.
31.Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu pentru
prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Congregaţia Surorile
Săracilor Pr.Vicenzo Morinello în anul financiar 2020- inițiator primarul
municipiului Huși.
32.Adresa Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Vaslui,
nr.2069 din 30.12.2019 , înregistrată la Primăria Municipiului Huși la
nr. 73 din 06.01.2020, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de control nr. 2069/3586/11.12.2019, încheiat în
urma controlului situației, evoluției și modului de administrare a
patrimoniului public și privat al UAT de către RA de interes local și SC cu
capital integral sau majoritar al UAT în perioada 2015-2018 , la SC
“Ecosalubrizare Prest” SRL Huși.
33.Adresa Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Vaslui,
nr.2096/2019 din 06.01.2020 , înregistrată la Primăria Municipiului
Huși la nr. 319 din 08.01.2020 – Raport privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.4 din 04.04.2017, înregistrat
sub nr. 2096/14201/16.12.2019, întocmit la nivelul Spitalului Municipal
“Dimitrie Castroian” Huşi, împreună cu Decizia 4/3 din 06.01.2020 privind
prelugirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse.
34.Diverse.

Apartamente in regim hotelier Husi - Omnia

Comments

comments